Celtic Lyrics Corner > Song List > S

Song List - S

Song Title Artist/Group Album(s) Notes
'S Ann A Bhruadair Mi Raoir Rachel Walker Braighe Loch Iall  
'S Daor A Cheannaich Mi'n t-Iasgach Ishbel MacAskill Sioda  
'S E Mo Bheachd Ort A' Bhais Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og  
'S E Tir Mo Ruin-sa Ghaidhealtachd Calum Alex MacMillan Taladh Nan Cuantan  
S Fagaim Mo Bhaile Enya Book Of Days (single)  
'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh Capercaillie The Blood Is Strong  
'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh Anna Murray Tri Nithean  
'S I Nochd A' Chiad Oidhche 'N Fhoghair Maggie MacInnes Eilean Mara  
'S Mor Mo Churam 'S Mi Ga Stiuireadh Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
S Muladach Mi Mouth Music Blue Door Green Sea; The Future Sound Of Gaeldom (compilation) See also "Smuladh Mi's Mi Air Maineol" by Capercaillie
'S Muladach Mi 'S Mi Air M'aineoil Talitha MacKenzie Solas See also "Smuladh Mi's Mi Air Maineol" by Capercaillie
'S Olc A Dh'fhag An Uiridh Mi Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd  
'S Olc An Obair Do Theachdairean Cadal Margaret Stewart & Allan MacDonald Fhuair Mi Pog See also "Toiseach Na Traghad" by Flora MacNeil
'S Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo Tannas Suilean Dubh  
'S Toil Leam An Ciobar Maggie MacInnes Peaceful Ground  
'S Truagh Nach D'rugadh Dall Mi Mackenzie Camhanach  
'S Truagh Nach D' Rugadh Dall Mi Cliar Cliar  
'S Truagh Nach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tir Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
Sabhal Ia'n 'Ic Uisdean Tannas Oighreachd See also "Strathspeys & Reels" by Cliar
Said Johnny To Molly Relativity Gathering Pace See also "Molly And Johnny" by Dervish
Sailing Away Moya Brennan Two Horizons  
Sailor's Wife, The Whistlebinkies Timber Timbre a) The Sailor's Wife
b) The Earl Of Dunmore - see also "Puirt A Beul" by Rachel Walker
Salley Gardens, The Anuna Anuna 2002 See also "Down By The Sally Gardens" by Clannad; "Down By The Sally Gardens" by Orla Fallon; "Down By The Salley Gardens" by Meav Ni Mhaolchatha
Salve Rex Gloriae Anuna Omnis (U.S. Release) See also "Raise Up Your Hunting Spear" by Anuna
Samain Night Loreena McKennitt Parallel Dreams; Celtic Moods (compilation)  
Sanctus Anuna Anuna; Anuna 2002; Songs For A Celtic Christmas; Relics; Celtic Origins  
Sands O The Shore Back Of The Moon Back Of The Moon  
Saoil A' Mhor Anna Murray Into Indigo  
Saor An t-Sabhaidh Talitha MacKenzie Spiorad See also "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes & "O Ho Na Ribeannan" by Tannas
Sardinia Capercaillie Beautiful Wasteland See also "Puirt A Beul" by Karen Matheson; "I Bhi A Da" by Mouth Music; "Puirt A Beul" by Anna Murray
Scarborough Fair Anuna Celtic Origins  
Scarborough Fair Hayley Westenra Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Scarecrow's Dream Solas Another Day  
Scarlet Inside Clannad Legend  
Schooldays Over Mary Black By The Time It Gets Dark  
Scottish Settler's Lament, The Tannahill Weavers Land Of Light  
'Se Mo Cheist An Gille Donn Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
Sea, The Anuna Deep Dead Blue no lyrics available
Sea-Apprentice Boy, The Altan The Blue Idol  
Seachran Charn tSiail Clannad Magical Ring  
Seacht Suailci Na Maighdine Muire Aoife Ni Fhearraigh Aoife See also "The Seven Rejoices Of Mary" by Loreena McKennitt
Seachtain John Spillane Celtic Voices (compilation)  
Seafaring Man Mouth Music Seafaring Man  
Seallaibh Curaigh Eoghainn Tannas Suilean Dubh a) Seallaibh Curaigh Eoghainn - see also "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes & "Owen's Boat" by Talitha MacKenzie
b) The Lochaber Badger
Seallaibh Curraigh Eoghainn Mary Jane Lamond Lan Duil See also "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes & "Owen's Boat" by Talitha MacKenzie
Sean Bhain Dervish Midsummer's Night See also "Sheain Bhain" by Cathie Ryan
Sean Deora Kila Celtic Voices (compilation)  
Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir Margaret Stewart & Allan MacDonald Colla Mo Run See also "Bodachan Cha Phos Mi" by Tannas
Sean O Duibhir a'Ghleanna Malinky The Unseen Hours  
Sean O Duibhir An Ghleanna Mairead Ni Dhomhnaill Mairead Ni Dhomhnaill no lyrics available
Seanchas Clannad Lore  
Seann Oran Seilge Mac-talla ...Mairidh Gaol Is Ceol  
Seasons, The Karan Casey & Friends Seal Maiden  
Seasons, The Loreena McKennitt To Drive The Cold Winter Away  
Seathan Mac Righ Eireann Flora MacNeil Orain Floraidh  
Second Nature Clannad Sirius; Pastpresent  
Seeds Of Love Loreena McKennitt A Winter Garden; A Midwinter Night's Dream  
Seice Ruairidh Capercaillie Secret People; Dusk Till Dawn a) Seice Ruairidh
b) M'eudail Air Do Shuilean Donna - see also "M'eudail Air Do Shuilean Donna" by Iain MacKay
Seinn Shine Sugarcane  
Seinn O Mary Jane Lamond Suas E!  
Seinn O Talitha MacKenzie Solas  
Seinn O! Mouth Music Mouth Music; Blue Door Green Sea  
Seinn O Ho Ro Seinn Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
Seinn O Ho Ro Seinn Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal  
Seinneam Cliu Nam Fear Ur Capercaillie Roses And Tears  
Selkie, The Alyth McCormack An Iomall See also "The Grey Selchie" by Solas
Send Me A Song Lisa Kelly Celtic Woman (soundtrack)  
Send Me A Song Lisa Kelly Lisa  
Sensation Anuna Sensation  
Seo a'Bhliadhna A Dh'fhag Mi Dubhach Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
Seoithin Karan Karan & Friends Seal Maiden  
Seoithin Seotho Muireann Nic Amhlaoibh Daybreak  
Seoladh Na nGamhna Solas Another Day  
Servant To The Slave Capercaillie Delirium See also "Dean Cadalan Samhach" by Capercaillie
Seven Rejoices Of Mary, The Loreena McKennitt A Midwinter Night's Dream See also "Seacht Suailci Na Maighdine Muire" by Aoife Ferry
S'Fhada Bhuainn Anna Nusa The Future Sound Of Gaeldom (compilation)  
Shades Of Gloria Cathie Ryan Cathie Ryan  
Shadow, The Mary Black No Frontiers  
Shadow Of Time Nightnoise Shadow Of Time; The White Horse Sessions  
Shady Grove Session A9 What Road?  
Shamrock Shore Karan Casey Songlines  
Shamrock Soil No More, The Norland Wind Norland Wind  
She Is Like The Swallow Karan Casey Songlines; Voices Of Celtic Women 1 (compilation) See also "Swallow" by Grada
She Moved Thro' The Fair Orla Fallon The Water Is Wide See also "Our Wedding Day" by Anuna & "Our Wedding Day" from Lord Of The Dance
She Moved Through The Fair Maire Brennan Against The Wind (single) See also "Our Wedding Day" by Anuna & "Our Wedding Day" from Lord Of The Dance
She Moved Through The Fair Loreena McKennitt Elemental See also "Our Wedding Day" by Anuna & "Our Wedding Day" from Lord Of The Dance
She Moved Through The Fair Meav Ni Mhaolchatha Meav; A Celtic Journey See also "Our Wedding Day" by Anuna & "Our Wedding Day" from Lord Of The Dance
She Moved Thru' The Fair Meav Ni Mhaolchatha Celtic Woman (soundtrack) See also "Our Wedding Day" by Anuna & "Our Wedding Day" from Lord Of The Dance
She Moves Through The Fair Mary Black Collected See also "Our Wedding Day" by Anuna & "Our Wedding Day" from Lord Of The Dance
She Took My Hand John Mc Glynn Songs For A Fallen Angel  
Sheain Bhain Cathie Ryan Cathie Ryan See also "Sean Bhain" by Dervish
Shearin's No For You, The Tannahill Weavers Leaving St. Kilda  
Sheatadh Cailleach Talitha MacKenzie Solas See also "Puirt A Beul" by Dochas; "Puirt A Beul" by Sileas; "The Old Hags Set" by Tannas
Sheila Nee Iyer Dervish Live In Palma  
Shelter Capercaillie Beautiful Wasteland  
She's Gone Dan Ar Braz Celtic Voices (compilation)  
Shil Me Fein Triona Ni Dhomhnaill Triona  
Shine Mary Black Shine  
Shine Katie McMahon Shine  
Shining Water Anuna Sensation  
Ship In A Bottle Back Of The Moon Luminosity  
Shipyard Apprentice, The Malinky Flower & Iron  
Shiubhlainn A Gheamhraidh (A' Chiad Phairt) Mackenzie Fama Clamosa  
Shiubhlainn A Gheamhraidh (An Darna Pairt) Mackenzie Fama Clamosa  
Shivna Anuna Riverdance (soundtrack); Riverdance On Broadway (soundtrack)  
Show Me Moya Brennan Two Horizons  
Show Me (Theme) Moya Brennan Two Horizons  
Shuffle Of The Buckled Mary Black No Frontiers  
'Si Do Mhaimeo I Altan Harvest Storm; The Best Of Altan; Celtic Voices (compilation) See also "Cailleach An Airgid" by Cliar
Si Do Mhaimeo I Anuna Anuna; Anuna 2002; Relics; Celtic Origins See also "Cailleach An Airgid" by Cliar
Si Do Mhaimeo I Meav Ni Mhaolchatha Meav See also "Cailleach An Airgid" by Cliar
Si Do Mhaimeo I Meav Ni Mhaolchatha & Mairead Nesbitt Celtic Woman (soundtrack) See also "Cailleach An Airgid" by Cliar
'Si Morag Tannas Ru-Ra See also "Donal Agus Morag" by Altan & "Puirt A Beul" by Rachel Walker
'Si Nighean Mo Ghaoil, An Nighean Donn Og Cliar Grinn Grinn See also "Oran Sugraidh" by Capercaillie & "Nighean Mo Ghaol" by Anna Murray
Sigma Secret Garden Songs From A Secret Garden; Dreamcatcher  
Sign From The Hills Maire Brennan Whisper To The Wild Water  
Signs Of Life Clannad Atlantic Realm  
Sile Reeltime Live It Up; Gaelic Voices (compilation) See also "Bheadh Buachaillin Deas Ag Sile" by Solas
Silent Night Anuna Songs For A Celtic Christmas; Winter Songs See also "Oiche Chuin" by Moya Brennan & "Oiche Chiuin" by Enya
Silent Night Katie McMahon Celtic Christmas See also "Oiche Chuin" by Moya Brennan & "Oiche Chiuin" by Enya
Silent Night Meav Ni Mhaolchatha A Celtic Journey See also "Oiche Chuin" by Moya Brennan & "Oiche Chiuin" by Enya
Silent, O Moyle Anuna Anuna; Anuna 2002; Relics  
Silent O Moyle Meav Ni Mhaolchatha Silver Sea  
Silk Road, The Ashley Davis Closer To You  
Silkie Song, The Karan Casey & Friends Seal Maiden  
Silver Dagger, The Solas Waiting For An Echo  
Silver Darlin's, The Battlefield Band with Alison Kinnaird Scotland The Real (compilation)  
Silver Whistle, The Sileas Beating Harps a) An Fhideag Airgid - see also "An Fhideag Airgid" by Capercaillie; "An Fhideag Airgid" by Flora MacNeil; "An Fhideag Airgid" by Karen Matheson
b) Prince Charlie
Since You And I Were True Meav Ni Mhaolchatha Meav  
Sing Out! Chloe Agnew, Lisa Kelly, Meav Ni Mhaolchatha, Mairead Nesbitt & Orla Fallon Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Singing In The Dark Karen Matheson Downriver  
Siobhan Ni Dhuibhir Clannad Clannad See also "Siubhan Ni Dhuibhir" by Norland Wind & "Siun Ni Dhuibhir" by Relativity
Sirius Clannad Sirius; Pastpresent  
Sit At My Table Mairi MacInnes This Feeling Inside  
Siubhan Ni Dhuibhir Norland Wind Norland Wind See also "Siobhan Ni Dhuibhir" by Clannad & "Siun Ni Dhuibhir" by Relativity
Siuil, A Ruin Anuna Invocation; Invocation 2002; Celtic Origins See also "Suil A Ruin" from Lord Of The Dance & "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Siuil A Run Clannad Dulaman See also "Suil A Ruin" from Lord Of The Dance & "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Siuil A Run Orla Fallon Celtic Woman (soundtrack) See also "Suil A Ruin" from Lord Of The Dance & "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Siuil A Run Orla Fallon The Water Is Wide See also "Suil A Ruin" from Lord Of The Dance & "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Siuil A Run Lisa Kelly Lisa See also "Suil A Ruin" from Lord Of The Dance & "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Siul A Run Mary Black Full Tide See also "Suil A Ruin" from Lord Of The Dance & "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Siun Ni Dhuibhir Relativity Gathering Pace; Gaelic Voices (compilation) See also "Siobhan Ni Dhuibhir" by Clannad & "Siubhan Ni Dhuibhir" by Norland Wind
Siuthadaibh A Mhnathan Flora MacNeil Orain Floraidh See also "At Dawn Of Day" by Capercaillie
Sixteen Come Next Sunday Bothy Band Old Hag You Have Killed Me; Live In Concert  
Skater Of The Surface Karine Polwart Faultlines  
Skellig Clannad Sirius  
Skellig Loreena McKennitt The Book Of Secrets; Live In Paris And Toronto  
Skipping Barfit Through The Heather Session A9 What Road? a) Skipping Barfit Through The Heather - see also "The Queen Amang The Heather" by Tannahill Weavers
b) Fiery Jock
Sky And The Dawn And The Sun, The Chloe Agnew, Lisa Kelly, Meav Ni Mhaolchatha, Mairead Nesbitt, Orla Fallon & Hayley Westenra Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Skye Waulking Song Capercaillie Nadurra  
Slan Abhaile Cathie Ryan Cathie Ryan  
Slan Le Maigh Muireann Nic Amhlaoibh Daybreak  
Slave's Lament Chantan Scotland The Real (compilation)  
Sleepsong Anuna Invocation; Invocation 2002; Relics  
Sleepsong Secret Garden Earthsongs  
Sleepy Maggie Ashley MacIsaac Celtic Moods (compilation) a) Ciamar A Ni Mi Dannsa Direach - see also "Strathspeys & Reels" by Cliar; "Bog a'Lochain" by Mary Jane Lamond; "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
b) Tha 'M Muilinn Dubh Air Thuraman - see also "Piuirt-A-Beul" by Mary Jane Lamond
Sliabh Geal gCua Anuna Deep Dead Blue  
Sliabh Geal gCua Na Feile Kevin Conneff Gaelic Ireland (compilation)  
Sliabh Geal gCua Na Feile Solas Solas  
Sliabh Na mBan Brendan Begley Gaelic Ireland (compilation)  
Slievenamon Katie McMahon Shine  
Small Wars Shine Sugarcane  
Smaointe... Enya Shepherd Moons  
Smeorach Clann Domnaill Rachel Walker Braighe Loch Iall  
Smuladh Mi's Mi Air Maineol Capercaillie Glenfinnan See also "'S Muladach Mi 'S Mi Air M'aineoil" by Talitha MacKenzie & "S Muladach Mi" by Mouth Music
Snow Loreena McKennitt To Drive The Cold Winter Away; A Winter Garden; A Midwinter Night's Dream; Celtic Voices (compilation)  
Snowgatherer Mouth Music Seafaring Man  
Snows They Melt The Soonest, The Karan Casey The Winds Begin To Sing  
Snows They Melt The Soonest, The Old Blind Dogs Legacy  
So Here's To You Cathie Ryan Somewhere Along The Road  
So Step Off Mouth Music Mo-Di  
Soft Goodbye, The Chloe Agnew, Meav Ni Mhaolchatha & Lisa Kelly Celtic Woman (soundtrack)  
Soft Goodbye, The Lisa Kelly Lisa  
Soldier Boy Capercaillie Roses And Tears  
Soldier Laddie Dervish Spirit  
Soldier's Return, The Tannahill Weavers Live & In Session  
Solus M'Aigh Blair Douglas Gaelic Scotland (compilation)  
Solveig's Song Meav Ni Mhaolchatha Meav  
Someday Chloe Agnew Celtic Woman (soundtrack)  
Someone Said Goodbye Enya Amarantine  
Something To Believe In Clannad Sirius; Pastpresent  
Somewhere Along The Road Cathie Ryan Somewhere Along The Road a) Somewhere Along The Road
b) Jacob's Waltz
Sona Secret Garden Dawn Of A New Century; Dreamcatcher  
Song For Autumn Old Blind Dogs New Tricks See also "Westlin' Winds" by Anam & "Westlin' Winds" by Tannahill Weavers
Song For Ireland Mary Black Collected  
Song Of Choice Solas The Words That Remain  
Song Of David Maire Brennan Perfect Time  
Song Of Lies Karan Casey Distant Shore  
Song Of Oisin Anuna Invocation; Invocation 2002  
Song Of The Sandman Enya Wild Child (single)  
Song Of The Seal, The Karan Casey & Friends Seal Maiden  
Song Of Wandering Aengus, The Karan Casey Songlines  
Songs Of Ascent (Part 1) Iona Open Sky  
Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd Maggie MacInnes Spiorad Beatha  
Soraidh Bhuam Gu Barraidh Capercaillie Crosswinds  
Soraidh Bhuam Gu Eilean Bharraigh Maeve MacKinnon Gaelic Scotland 2 (compilation)  
Soraidh Le Eilean a'Cheo Mairi MacInnes Causeway  
Soraidh Leis A Bhreacan Ur Rachel Walker Fon Reul-Sholus  
Soraidh Leis An Ait Ishbel MacAskill Essentially Ishbel; Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation)  
Sorchar Nan Reul James Graham Siubhal  
Sorrowlessfield Karine Polwart This Earthly Spell  
Sorry Karine Polwart This Earthly Spell  
Soul Searcher Clannad Banba  
Sound Of A Tear Not Cried, The Malinky 3 Ravens  
Spailpin Fanach Dervish Live In Palma  
Spanish Lady Chloe Agnew, Lisa Kelly, Meav Ni Mhaolchatha, Mairead Nesbitt, Orla Fallon & Hayley Westenra Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Spanish Lady, The Maighread Ni Dhomhnaill, Triona Ni Dhomhnaill & Donal Lunny Idir An Da Sholas  
Sparks Might Fly Mary Black By The Time It Gets Dark  
Speaking With The Angel Mary Black Speaking With The Angel  
Speed Of Love Karen Matheson Time To Fall  
Spiorad Talitha MacKenzie Spiorad See also "Coisich, A Ruin" by Capercaillie
Spirit Of Christmas Past, The Enya And Winter Came...  
Sraid An Chloig Solas The Words That Remain; Voices Of Celtic Women 2 (compilation)  
Sraid Na h-Eala Maggie MacInnes Eilean Mara  
St. Kilda Again Mary Black Full Tide  
St Nicholas Anuna Omnis (Irish Release); Omnis (U.S. Release); Songs For A Celtic Christmas  
Stand Up Mary Black Full Tide  
Standard On The Braes O' Mar, The Tannahill Weavers Cullen Bay a) The Standard On The Braes O' Mar
b) The Haughs O' Cromdale
Standing Stones Loreena McKennitt Parallel Dreams  
Star O' The Bar Old Blind Dogs Four On The Floor  
Stars And Midnight Blue Enya And Winter Came...  
State Of Heart Mary Black Without The Fanfare  
State Of Yearning, A Capercaillie Choice Language  
Steerer John Begg Grada Cloudy Day Navigation  
Stepping Stone Clannad Sirius; Pastpresent  
Still Believing Mary Black Babes In The Wood  
Stinging Rain Capercaillie Secret People; Capercaillie  
Stolen Child Loreena McKennitt Elemental  
Stone's Throw From The Soul, A Mary Black Circus  
'Stor, A Stor, A Ghra Altan Blackwater  
Stor A Stor A Ghra Triona Ni Dhomhnaill Triona  
Storm In My Heart Dolores Keane Voices Of Celtic Women 1 (compilation)  
Storms In Africa Enya Watermark; Paint The Sky With Stars  
Storms In Africa II Enya Watermark  
Straight As A Die Mary Black Full Tide  
Strange Boat Waterboys Celtic Moods (compilation)  
Strange Fruit Karan Casey The Winds Begin To Sing  
Strange Land Clannad Legend  
Strange Thing Mary Black Without The Fanfare  
Strathmartine Mains Malinky Last Leaves a) Strathmartine Mains - see also "Love And Freedom" by Cathie Ryan
b) Banish Misfortune
Strathspeys & Reels Cliar Grinn Grinn a) Fhuair Mi Nead Na Gurra-guig - see also "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes & "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
b) Seonaid NicGumaraid
c) Por O Leannan An Fhidhleir
d) A Minor Reel
e) The Perriwig
f) Air An Fheill
g) Cota Mor Ealasaid - see also "Puirt A Beul" by Rachel Walker
Strathspeys & Reels Cliar Gun Tamh a) Highlanders' Farewell To Ireland
b) Sabhal Iain 'Ic Uisdein - see also "Sabhal Ia'n 'Ic Uisdean" by Tannas
c) Welcome To Your Feet Again
d) Ciamar A Ni Mi An Dannsa Direach? - see also "Bog a'Lochain" by Mary Jane Lamond & "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
e) Bedding Of The Bride
f) Meal Do Bhrogan - see also "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
g) Crathadh T' Aodaich A Ghaoil - see also "The Tree" by Capercaillie; "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes; "Crathadh 'T 'Aodaich" by Mouth Music
Strayed Away Clannad Fuaim  
Streets Of Derry, The Triona Ni Dhomhnaill & Bothy Band Voices Of Celtic Women 1 (compilation) See also "After The Morning" by Katie McMahon
Struggle Clannad Banba  
Suantrai Anuna Anuna; Anuna 2002  
Suantrai Katie McMahon Celtic Christmas  
Suantrai Meav Ni Mhaolchatha A Celtic Journey  
Sugarcane Shine Sugarcane  
Suil A Ruin Anne Buckley & The Players Lord Of The Dance (soundtrack) See also "Siuil, A Riun" by Anuna; "Siul A Run" by Mary Black; "Siuil A Run" from Celtic Woman; "Siuil A Run" by Clannad; "Siuil A Run" by Orla Fallon; "Siuil A Run" by Lisa Kelly; "Johnny's Gone For A Soldier" by Solas
Suil Ghorm Altan Runaway Sunday  
Suilean Dubh Tannas Suilean Dubh  
Sumiregusa Enya Amarantine  
Summer Sent You Mary Black The Holy Ground  
Sun's Comin' Over The Hill, The Karine Polwart Faultlines  
Sun's Cousin, The Malinky The Unseen Hours  
Sunset Dreams Clannad Banba  
Swallow Grada Endeavour See also "She Is Like The Swallow" by Karan Casey
Sweet Thames Flow Softly Cherish The Ladies Woman Of The House  
Sweet Willie And Fair Annie Malinky Flower & Iron  
Swimming In The Barrow John Mc Glynn Songs For A Fallen Angel