Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Fhuair Mi Pog

   
Fhuair Mi Pog Fhuair Mi Pog
(1998)
   
Tracks: 1. Fhuair Mi Pog A Laimh An Righ (I Got A Kiss Of The King's Hand)
2. Bha Caileag As t-Earrach (There Was A Girl)
3. Cille Pheadair (Kilphedir)
4. Dol Dhan Taigh Bhuan Leat (Going To The Eternal Dwelling With You)
5. O Mhairi 'S Tu Mo Mhairi (Mary, You Are My Mary)
6. I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile
7. He Na Milibhig
8. Slainte Bhon t-Seann Duthaich (Good Health From The Old Country)
9. Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh (Alas! Sore Is The Disease Of Love)
10. Cro Chinn t-Saile (The Cattle Fold Of Kintail)/A' Bhanais A Bha'n Ciostal Odhar (The Wedding In Coistal)/Siuthadaibh Bhalachaibh (Devil In The Kitchen)
11. Cumha Mhic An-toisich (Macintosh's Lament)
12. Ruidhlichean Pioba (Pipe Reels)
13. Uamh An Oir (Cave Of Gold)/Cumha An t-Seana Chlaidheimh (Lament For The Old Sword)
14. 'S Olc An Obair Do Theachdairean Cadal (Sleep Is Ill Work For Messengers)
15. Port Na bPúcaí (The Tune Of The Fairies)