Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Craobh Nan Ubhal

   
Craobh Nan Ubhal Craobh Nan Ubhal
(1994)
   
Tracks: 1. An Fhideag Airgid (The Silver Whistle)
2. Cha B'e Direadh A' Bhruthaich (It Was Not Climbing The Hillside)
3. Faca Sibh Raghnall Na Ailein? (Have You Seen Ronald Or Alan?)
4. Bheir Mi Sgriob Do Thobar Mhoire (I Shall Take A Trip To Tobermory)
5. Iain Ghlinn Cuaich (John Of Glen Cuaich)
6. Chan E Caoidh Mhic Shiridh (It Is Not Lamenting MacSheerie)
7. Caolas Eadar Mi Is Iain (There Is A Strait Between Me And Iain)
8. Mo Run Geal Og (My Fair Young Love)
9. A Bhradag Dhubh (You Black Besom)
10. Gur Muladach Sgith Mi (I Am Weary And Desolate)
11. A Mhairead Og (Young Margaret)
12. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (Alasdair, Son Of Gallant Coll)
13. Mile Marbh-phaig Air A' Ghaol (A Thousand Shrouds On Love)
14. Thig Tri Nithean Gun Iarraidh (Three Thing Come Without Asking)
15. Craobh Nan Ubhal (Apple Tree)
16. Cadal Cha Dean Mi (Sleep I Cannot Get)
17. Seinn O Ho Ro Seinn (Sing O Ho Ro Sing)
18. Dh'fhalbh Mo Run Dh 'Fhag E'n Cala (My Love Left The Harbour)