Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mac-talla > ...Mairidh Gaol Is Ceol > Puirt-A-Beul

   
...Mairidh Gaol Is Ceol Puirt-A-Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Mac-talla
  a) Eadaraibh A Huinn O
b) Domhnall Dubh An Domhnallaich
c) Nighean Rudh' Bhan
d) Meal Do Bhrogan
e) Ciamar A Ni Mi An Dannsa Direach
   
Appears On: ...Mairidh Gaol Is Ceol
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Domhnall" on Capercaillie's album The Blood Is Strong
"Puirt A Beul" on Capercaillie's album Crosswinds
"Mor a'Cheannaich" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
"Mor a'Cheannaich" on Mouth Music's album Mouth Music
"Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Brighe Loch Iall
c) "Fosgail An Dorus" on Capercaillie's album Sidewaulk
"Puirt A Beul" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
"Lia Fail" on Mackenzie's album Fama Clamosa
d) "Strathspeys & Reels" on Cliar's album Gun Tmh
e) "Strathspeys & Reels" on Cliar's album Gun Tmh
"Bg a'Lochain" on Mary Jane Lamond's album Suas E!
"Sleepy Maggie" by Ashley MacIsaac on the Celtic Moods compilation
   

Lyrics: English Translation:
   
Eadaraibh a huinn o ___
Poca sil an t-sealgair ___
Eadaraibh a huinn o ___
Poca sil an t-sealgair ___
Eadaraibh a huinn o ___
Poca sil an t-sealgair ___
Am poc a bh'air, an sac a bh'air ___
Am poc a bh'air 's e falbh leis ___
   
Am poc a bh'air, an sac a bh'air ___
Am poc a bh'air 's e falbh leis ___
Am poc a bh'air, an sac a bh'air ___
Am poc a bh'air 's e falbh leis ___
Am poc a bh'air, an sac a bh'air ___
Am poc a bh'air 's e falbh leis ___
Eadaraibh a huinn o ___
poca sil an t-sealgair ___
   
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mu'n danainn banais Before I arranged a wedding
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mum psainn Before I married
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mu'n danainn banais Before I arranged a wedding
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mum psainn Before I married
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhr a' Cheannaich __, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhrag __, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhr a' Cheannaich __, Mor a' Cheannaich
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mum psainn Before I married
   
Dmhnall Dubh an Domhnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mr a' Cheannaich Tonight is after Mor a' Cheannaich
Dmhnall Dubh an Domnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mrag Tonight is after Morag
Dmhnall Dubh an Domhnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mr a' Cheannaich Tonight is after Mor a' Cheannaich
Dmhnall Dubh an Domnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mrag Tonight is after Morag
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhr a' Cheannaich __, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhrag __, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhr a' Cheannaich __, Mor a' Cheannaich
Dmhnall Dubh an Domnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mrag Tonight is after Morag
   
Dh'aindeoin 's d na chuala mi Despite what I've heard
Cha toir mi fuath do Mhr a' Cheannaich I won't hate Mor a' Cheannaich
Dh'aindeoin 's d na chuala mi Despite what I've heard
Cha toir mi fuath do Mhraig I won't hate Morag
Dh'aindeoin 's d na chuala mi Despite what I've heard
Cha toir mi fuath do Mhr a' Cheannaich I won't hate Mor a' Cheannaich
Dh'aindeoin 's d na chuala mi Despite what I've heard
Cha toir mi fuath do Mhraig I won't hate Morag
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhr a' Cheannaich __, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhrag __, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Sn do lmh a Mhr a' Cheannaich __, Mor a' Cheannaich
Dh'aindeoin 's d na chuala mi Despite what I've heard
Cha toir mi fuath do Mhraig I won't hate Morag
   
Nighean rudh' bhan bh'aig Dmhnall Ruadh Pobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Rachadh i bhall nam faigheadh i fdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Nighean rudh' bhan bh'aig Dmhnall Ruadh Pobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Dhanadh i sth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
Nighean rudh' bhan bh'aig Dmhnall Ruadh Pobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Rachadh i bhall nam faigheadh i fdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Nighean rudh' bhan bh'aig Dmhnall Ruadh Pobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Dhanadh i sth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
   
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhall nam faigheadh i fdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Dhanadh i sth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhall nam faigheadh i fdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Dhanadh i crdadh, dhanadh i creadh She would card wool, she would comb wool
Dhanadh i sth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
   
Meal do bhrogan caith do bhrogan Praise your shoes, wear your shoes
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
Meal do bhrogan caith do bhrogan Praise your shoes, wear your shoes
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
Meal do bhrogan caith do bhrogan Praise your shoes, wear your shoes
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
Nuair a rachadh i na siubhal When she'd go in search of them
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
   
Aon suil, tha da shuil air mathair Neill duibhe Neil's mother has one eye, two eyes
Da shuil air mathair Neill Neil's mother has two eyes
Aon suil, tha da shuil air mathair Neill duibhe Neil's mother has one eye, two eyes
Da shuil air mathair Neill Neil's mother has two eyes
Aon suil, tha da shuil air mathair Neill duibhe Neil's mother has one eye, two eyes
Da shuil air mathair Neill Neil's mother has two eyes
Nuair a rachadh i na siubhal When she'd go in search of them
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
   
Meal do bhrogan caith do bhrogan Praise your shoes, wear your shoes
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
Meal do bhrogan caith do bhrogan Praise your shoes, wear your shoes
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
Meal do bhrogan caith do bhrogan Praise your shoes, wear your shoes
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
Nuair a rachadh i na siubhal When she'd go in search of them
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
   
Aon suil, tha da shuil air mathair Neill duibhe Neil's mother has one eye, two eyes
Da shuil air mathair Neill Neil's mother has two eyes
Aon suil, tha da shuil air mathair Neill duibhe Neil's mother has one eye, two eyes
Da shuil air mathair Neill Neil's mother has two eyes
Aon suil, tha da shuil air mathair Neill duibhe Neil's mother has one eye, two eyes
Da shuil air mathair Neill Neil's mother has two eyes
Nuair a rachadh i na siubhal When she'd go in search of them
Meal do bhrogan dubh a Neill Praise your black shoes, Neil
   
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
   
Dh'fhalbh a' phrn' a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
Dh'fhalbh a' phrne a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
Dh'fhalbh a' phrn' a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
Dh'fhalbh a' phrne a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
   
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
Ciamar a ni mi an dannsa direach How can I make a tidy dance
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
   
Dh'fhalbh a' phrn' a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
Dh'fhalbh a' phrne a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel
Dh'fhalbh a' phrn' a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Dh'fhalbh a' phrn' as bonn mo chta The pin went from the hem of my coat
Dh'fhalbh a' phrne a chuir air chl mi The pin went and that put me astray
Ciamar a ni mi an ruidhle bidheach How can I dance a Bonny Reel