Celtic Lyrics Corner > Compilations > The Future Sound Of Gaeldom > S'Fhada Bhuainn Anna

   
The Future Sound Of Gaeldom S'Fhada Bhuainn Anna
   
Credits: Traditional; arranged by Rory Campbell
   
Appears On: The Future Sound Of Gaeldom (compilation)
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
O 's fhada bhuainn Anna Oh far from us is Anna
He hoireann o, 'n i do leannan? He hoireann o, is she your sweetheart?
O 's fhada bhuainn Anna Oh far from us is Anna
   
Chuala mi gun d'dhiult thu'n t-armunn I heard that you refused the stalwart
Mac Fhir Bhearnaraidh na Hearadh Son of the Laird of Berneray in Harris
   
Chuala mi gun d' dhiult thu'n t-uasal I heard that you refused the noble
Le chruachan 's le thaighean geala With his stacks and his white houses
   
Gu de nist a bhios tu'g iarraidh Who, then, do you want
'S nach gabh thu iarla no baran? When you won't take earl nor baron?
   
Chuala mi gun dtug thu'n __ I heard that you __
__ na Hearadh __ Harris
   
Ma's e uaisle tha thu'g iarraidh If it's nobility you are after
Thoir ort Ciosamul am Barraigh Make for Kismul on Barra
   
Feumaidh tu bhith dha'n fhuil rioghail You have to be of royal blood
Mu faigh thu MacNeill a Barraigh In order to get Mac Neil of Barra
   
Feumaidh tu bhith dhan fhuil uasail You must be of noble blood
Mu faigh thu Ruairidh mar leannan To win Rory as your loved one