Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn!

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Seinn! O Ho Ro Seinn!
(2003)
   
Tracks: Disk One
1. An Tid Thu Leam A Mhiri
2. A Bhanarach Chaoin
3. A Dhmhnaill Bhig
4. A Ghaoil Saoil Am Faigh Mi Thu?
5. A Phiseag
6. Am Bta Rannach
7. An t-Oighr' g
8. Balaich An Iasgaich
9. Bha Mi Latha An Samhradh
10. Birlinn Ghoraidh Chrobhain
11. Buain A Choirce
12. Buain A Rainich
13. Cha Dirich Mi'n Gleannan
14. Dthaich Mhicleid
15. Eilean Sgiathanach Nam Buadh
16. Eisg Bhig
17. Fgail Liosmoir
18. Fill Ill O Agus H R ile
19. Filte Rubha Bhatarnis
20. Fear A Bhta
  Disk Two
1. Gheibh Thu Caoraich
2. Griogal Cridhe
3. Gur Moch Rinn Mi Dsgadh
4. H H R 'S Na H R ile
5. H R Mo Nighean Donn Bhidheach
6. Hug ireann O Ro
7. Ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhth
8. Iorram Cuain
9. Lag Nan Cruachan
10. Leannan Mo Ghaoil, Miri Bhidheach
11. Mo Chridhe Trom 'S Dilich Leam
12. Mo Robairneach Gaolach
13. O Chruinneig Chruinneig
14. Ochin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Grdh
15. 'Se Mo Cheist An Gille Donn
16. Seinn O H R Seinn
17. Seo a'Bhliadhna A Dh'fhg Mi Dubhach
18. Teann A Nall
19. Tha Smerach 'S A Mhadainn Chiin
20. Thugainn Leam Thar Sile