Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > This Feeling Inside > Puirt A Beul

   
This Feeling Inside Puirt A Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes & William Jackson
  a) Chuirinn Mo Bhalachan
b) Faca Tu Saor An t-Sabhaidh?
c) Tha Am Buachaille Dubh Fionnghual
d) Chaorainn A' Chaorainn
   
Appears On: This Feeling Inside
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Saor An t-Sàbhaidh" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
"O Ho Na Ribeannan" on Tannas' album Rù-Rà
c) "Puirt A-Beul" on Cliar's album
"Puirt A Beul" on Anna Murray's album Trì Nithean
   

Lyrics: English Translation:
   
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chuirinn mo bhàlachan dh'fhàlbh na fìreachan I will send my love hunting on the moors
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chuirinn mo bhàlachan dh'fhàlbh na fìreachan I will send my love hunting on the moors
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
   
Bhéirinn an gunna dha bhéirinn an cu dha I will give him a gun, I would give him a dog
Luaidh 's fùdar shiùbhal nam fìreachan ___
Bhéirinn an gunna dha bhéirinn an cu dha I will give him a gun, I would give him a dog
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Bhéirinn an gunna dha bhéirinn an cu dha I will give him a gun, I would give him a dog
Luaidh 's fùdar shiùbhal nam fìreachan ___
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
   
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chuirinn mo bhàlachan dh'fhàlbh na fìreachan I will send my love hunting on the moors
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chuirinn mo bhàlachan dh'fhàlbh na fìreachan I will send my love hunting on the moors
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
   
Chuirinn mo chù 's mo ghunna nach diùltadh ___
'S àdharc mhàth ùdair shiubhal na fìreachan ___
Chuirinn mo chù 's mo ghunna nach diùltadh ___
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
Chuirinn mo chù 's mo ghunna nach diùltadh ___
'S àdharc mhàth ùdair shiubhal na fìreachan ___
Chuirinn mo bhàlachan shiùbhal nan gàrbhlach I will send my laddie to traverse the moors
Chumail an t-sìonnaich bho'n mhéanbh spréidh I will send my love to drive the cattle
   
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Faca tu sàbh an t-saoir? Have you seen the joiner's saw?
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Faca tu sàbh an t-saoir? Have you seen the joiner's saw?
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
   
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Fhillidh fhillidh sàbh an t-saoir Fhillidh fhillidh the joiner's saw
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Fhillidh fhillidh sàbh an t-saoir Fhillidh fhillidh the joiner's saw
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
   
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Faca tu sàbh an t-saoir? Have you seen the joiner's saw?
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Faca tu sàbh an t-saoir? Have you seen the joiner's saw?
Faca tu saor an t-sàbhaidh? Have you seen the sawing joiner?
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
   
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Fhillidh fhillidh sàbh an t-saoir Fhillidh fhillidh the joiner's saw
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Fhillidh fhillidh sàbh an t-saoir Fhillidh fhillidh the joiner's saw
Fhillidh fhillidh saor an t-sàbhaidh Fhillidh fhillidh the sawing joiner
Saor an t-sàbhaidh sàbh an t-saoir The sawing joiner, the joiner's saw
   
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
   
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' ràithe dhùibh On the tail of the black ram
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' ràithe dhùibh On the tail of the black ram
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' ràithe dhùibh On the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
   
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
   
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' ràithe dhùibh On the tail of the black ram
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' ràithe dhùibh On the tail of the black ram
Air iorball air earball On the tail, on the tail
Air ioball a' ràithe dhùibh On the tail of the black ram
Tha am bùachaille dùbh Fionnghual Fiona's black-haired shepherd
Air iorball an ràithe dhùibh Is on the tail of the black ram
   
Chaorainn a' chaorainn ___
Buailidh mi 's a chlaigionn thu ___
Chaorainn a' chaorainn ___
Cnàgaidh mi 's a chéann thu ___
Chaorainn a' chaorainn ___
Buailidh mi 's a chlaigionn thu ___
Chaorainn a' chaorainn ___
Cnàgaidh mi 's a chéann thu ___
   
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mar a dean thu solus dhomh ___
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mur a las thu lampa ___
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mar a dean thu solus dhomh ___
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mur a las thu lampa ___
   
Chaorainn a' chaorainn ___
Buailidh mi 's a chlaigionn thu ___
Chaorainn a' chaorainn ___
Cnàgaidh mi 's a chéann thu ___
Chaorainn a' chaorainn ___
Buailidh mi 's a chlaigionn thu ___
Chaorainn a' chaorainn ___
Cnàgaidh mi 's a chéann thu ___
   
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mar a dean thu solus dhomh ___
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mur a las thu lampa ___
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mar a dean thu solus dhomh ___
Ni mi pronnasg oirre chéann ___
Mur a las thu lampa ___