Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Oighreachd > Bodachan Cha Phos Mi

   
Oighreachd Bodachan Cha Phos Mi
   
Credits: a) Bodachan Cha Phos Mi - traditional
b) Thunderhead - G. Larson
   
Appears On: Oighreachd
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Colla Mo Rùn
   

Lyrics: English Translation:
   
'S mise tha gu muladach Melancholy am I
   
Sèist: Chorus (after each verse):
'S na hóró laoi leó 'S na horo laoi leo
Seinn óro nàilibh Seinn oro nailibh
'S na hóró laoi leó 'S na horo laoi leo
   
A h-uile té a' pòsadh All the lasses getting married
   
Mise seo gun phòsadh fhathasd Here I am still single
   
Bodachan cha phòs mi A little old I'll not wed
   
Bithidh e fada 'g éirigh Too long he'll lie in his bed
   
Fada dol 'na éideadh He'll take forever to get dressed
   
Fada fada ri cuir uime Ages to put on his vest
   
Cha ghabh mise ludar bodaich I'll not take a clumsy old man
   
Cha tèid a mach gun am bata He won't go out without his stick
   
Cha tig e steach gun a casda He'll not come in without coughing
   
Seann duine cha ghabh, cha ghabh mi An old man for me is not in the offing
   
Saoilidh e gur grian a' ghealach He thinks the moon is the sun
   
Saoilidh e gur siùcar sneachda He thinks that snow is sugar
   
Saoilidh e gur cuan am monadh He thinks the moor is the ocean
   
B'annsa balach sgiobalta I'd rather an agile young fellow
Leagadh mi's a thogadh mi Who'd lay me down and lift me up
Bheireadh mi a' feithe Who'd pull me out of a bog