Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Shine > Sugarcane > Seinn

   
Sugarcane Seinn
   
Credits: Traditional; arranged by Shine
   
Appears On: Sugarcane
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Seinn O" on Mary Jane Lamond's album Suas E!
"Seinn O H R Seinn" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Seinn O Ho Ro Seinn" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
   

Lyrics: English Translation:
   
Gur a muladach tha mi I am sad
'S mi air airigh ri bhainne On sheiling of dairy cattle
   
Sist: Chorus (after each verse):
Seinn o ho ro seinn Sing o ho ro sing
Seinn o ho ro leannain Sing o ho ro darling
Seinn o ho ro seinn Sing o ho ro sing
   
Gur a muladach sgith mi I am sad and weary
'S mi leam fhin air tir m' aineol Alone in an unknown land
   
Cha b'ionnan mar a tha mi My circumstances are unlike
Man do dh'fhag mi'm braighe Raineoch They were before leaving Rannoch Moor
   
Le'm phiuthar le mo bhrathair With my brother and sister
Ged bhith manran ri'm leanann __ to dally with my sweetheart
   
Ann am bothag an t'sgraidh In the little hut of lovemaking
'Se bu dunnaig ri Barrach Its entrance was closed with brush tops
   
Ann an eilean an leodach In the Isle of Lewis
Far am pos gach caileig Where every girl will wed
   
Seinn o horo Thormaid Sing o horo Norman
Air nan gorm shuilean meallach Of the blue beguiling eyes
   
Seinn o horo Ruairi Sing o horo Rory
Bith daoin-uaisle air do bhanais Noblemen will attend your wedding feast
   
Gur a muladach tha mi I am sad
'S mi air airigh ri bhainne On sheiling of dairy cattle