Celtic Lyrics Corner > Compilations > Celtic Moods > Sleepy Maggie

   
Celtic Moods Sleepy Maggie
   
Credits: Traditional; arranged by Gordie Sampson
  a) Ciamar A Ni Mi Dannsa Direach
b) Tha 'M Muilinn Dubh Air Thuraman
   
Appears On: Celtic Moods (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Strathspeys & Reels" on Cliar's album Gun Tmh
"Bg a'Lochain" on Mary Jane Lamond's album Suas E!
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
b) "Piuirt-A-Beul" on Mary Jane Lamond's album Bho Thr Nan Craobh
   

Lyrics: English Translation:
   
Dannsa, ruidhle, ruidhle bhoidheach Dance, reel, a bonny reel
Ruidhle bhoidheach, dannsa direach A bonny reel, a tidy dance
Dannsa, ruidhle, ruidhle bhoidheach Dance, reel, a bonny reel
Ruidhle bhoidheach, dannsa direach A bonny reel, a tidy dance
   
Ciamar a ni mi dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi ruidhle bhoidheach How can I dance a bonny reel
Ciamar a ni mi dannsa direach How can I make a tidy dance
Dh'fhalbh am prionn as bonn mo chota The pin went from the hem of my coat
   
Dannsa, ruidhle, ruidhle bhoidheach Dance, reel, a bonny reel
Ruidhle bhoidheach, dannsa direach A bonny reel, a tidy dance
Dannsa, ruidhle, ruidhle bhoidheach Dance, reel, a bonny reel
Ruidhle bhoidheach, dannsa direach A bonny reel, a tidy dance
   
Ciamar a ni mi dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi ruidhle bhoidheach How can I dance a bonny reel
Dh'fhalbh am prionn as bonn mo chota The pin went from the hem of my coat
Dannsa Dance
   
O cha bhi mi fo mhulad Oh I won't be sad
Nuair thig a' fidhleir, a' fidhleir anochd When the fiddler, the fiddler comes tonight
   
Tha nid na circe-fraoiche The nest of the grouse
'S a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh In the black mill, in the black mill
Tha nid na circe-fraoiche The nest of the grouse
'S a' mhuilinn dubh o shamhraidh Is in the black mill since the summer time
Tha nid na circe-fraoiche The nest of the grouse
'S a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh In the black mill, in the black mill
Tha nid na circe-fraoiche The nest of the grouse
'S a' mhuilinn dubh o shamhraidh Is in the black mill since the summer time
   
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
'S e togairt dol a dhannsa And we expect to go dancing
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
'S e togairt dol a dhannsa And we expect to go dancing
   
Tha an crodh a' breith nan laogh __
Anns a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh In the black mill, in the black mill
Tha an crodh a' breith nan laogh __
Anns a' mhuilinn dubh o shamhradh In the black mill since the summer time
Tha an crodh a' breith nan laogh __
Anns a' mhuilinn dubh, 's a' mhuilinn dubh In the black mill, in the black mill
Tha an crodh a' breith nan laogh __
Anns a' mhuilinn dubh o shamhradh In the black mill since the summer time
   
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
'S e togairt dol a dhannsa And we expect to go dancing
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
Tha 'm muilinn dubh air thuraman The black mill is moving around
'S e togairt dol a dhannsa And we expect to go dancing
   
Dannsa, ruidhle, ruidhle bhoidheach Dance, reel, a bonny reel
Ruidhle bhoidheach, dannsa direach A bonny reel, a tidy dance
Dannsa, ruidhle, ruidhle bhoidheach Dance, reel, a bonny reel
Ruidhle bhoidheach, dannsa direach A bonny reel, a tidy dance
   
Ciamar a ni mi dannsa direach How can I make a tidy dance
Ciamar a ni mi ruidhle bhoidheach How can I dance a bonny reel
Dh'fhalbh am prionn as bonn mo chota The pin went from the hem of my coat
Dannsa Dance
   
O cha bhi mi fo mhulad Oh I won't be sad
Nuair thig a' fidhleir, a' fidhleir anochd When the fiddler, the fiddler comes tonight
Cha bhi mi fo mhulad I won't be sad
Nuair thig a' fidhleir, a' fidhleir anochd When the fiddler, the fiddler comes tonight