Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > This Feeling Inside > Puirt A Beul

   
This Feeling Inside Puirt A Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes & William Jackson
  a) Tha Biodag Aig Mac Thòmais
b) Domhnall A Tighinn Gam' Shíreadh
c) Seallaibh Curaigh Éoghainn
d) Da Thàbh Air An Fhàraidh
   
Appears On: This Feeling Inside
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt-A-Beul" on Dòchas' album Dòchas
c) "Seallaibh Curraigh Eòghainn" on Mary Jane Lamond's album Làn Dùil
"Owen's Boat" on Talitha MacKenzie's album Sólas
"Seallaibh Curaigh Eóghainn" on Tannas' album Suilean Dubh
d) "Hùg Air A' Bhonaid Mhòir" on Julie Fowlis' album Cuilidh
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrògan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
'S gur math gu fònadh sgiàn dà And well would he use it
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrògan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
'S gur math gu fònadh sgiàn dà And well would he use it
   
Tha biodag air a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a bhòdaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S gum biodh e mar u thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fònadh sgiàn dà Well could he wield the knife
Tha biodag air a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a bhòdaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S gum biodh e mar u thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fònadh sgiàn dà Well could he wield the knife
   
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrògan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
'S gur math gu fònadh sgiàn dà And well would he use it
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrògan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig Mac Thòmais Thomas has a dirk
'S gur math gu fònadh sgiàn dà And well would he use it
   
Tha biodag air a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a bhòdaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S gum biodh e mar u thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fònadh sgiàn dà Well could he wield the knife
Tha biodag air a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a bhòdaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S gum biodh e mar u thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fònadh sgiàn dà Well could he wield the knife
   
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Domhnall gam iarraidh ___
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Biodag air a chliathaich ___
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Domhnall gam iarraidh ___
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Biodag air a chliathaich ___
   
Tha mi seo ti taobh an teallaich ___
'S bithidh gus a liath mi ___
Cha leig calum tha na stàrsaich ___
Fear na biodag riàbaich ___
Tha mi seo ti taobh an teallaich ___
'S bithidh gus a liath mi ___
Cha leig calum tha na stàrsaich ___
Fear na biodag riàbaich ___
   
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Domhnall gam iarraidh ___
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Biodag air a chliathaich ___
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Domhnall gam iarraidh ___
Domhnall a tighinn gam' shíreadh ___
Biodag air a chliathaich ___
   
Tha mi seo ti taobh an teallaich ___
'S bithidh gus a liath mi ___
Cha leig calum tha na stàrsaich ___
Fear na biodag riàbaich ___
Tha mi seo ti taobh an teallaich ___
'S bithidh gus a liath mi ___
Cha leig calum tha na stàrsaich ___
Fear na biodag riàbaich ___
   
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'S coig raimh fichead oirre There's twenty five oars on her
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'S coig raimh fichead oirre There's twenty five oars on her
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
   
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
Bi Éoghainn na sgiobair oirr' It's Owen who'll be skipper on her
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
Bi Éoghainn na sgiobair oirr' It's Owen who'll be skipper on her
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
   
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'S coig raimh fichead oirre There's twenty five oars on her
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'S coig raimh fichead oirre There's twenty five oars on her
Seallaibh curaigh Éoghainn See Owen's boat
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
   
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
Bi Éoghainn na sgiobair oirr' It's Owen who'll be skipper on her
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
Bi Éoghainn na sgiobair oirr' It's Owen who'll be skipper on her
Bi Éoghainn, bi Éoghainn It's Owen, it's Owen
'Si seachad aig a Rùdha Bhàn She's passing by White Point
   
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shios a's a' chàraidh There's something in the fish-trap
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shios a's a' chàraidh There's something in the fish-trap
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
   
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shios a's a chàraidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shios a's a chàraidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
   
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shios a's a' chàraidh There's something in the fish-trap
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shios a's a' chàraidh There's something in the fish-trap
Da thàbh air an fhàraidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
   
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shios a's a chàraidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shios a's a chàraidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gu' rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaóileig The seagull has a catch