Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Sleas > Beating Harps > Puirt A Beul

   
Beating Harps Puirt A Beul
   
Credits: Traditional
  a) Tha Bainn' Aig Na Caoraich Uile
b) Sheatadh Cailleach, Ruilleach Cailleach
c) Thoir A Nall Ailean Thugam
   
Appears On: Beating Harps
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt A Beul" on Cliar's album Cliar
b) "Puirt A Beul" on Dchas' album An Drna Umhail
"Sheatadh Cailleach" on Talitha MacKenzie's album Slas
"The Old Hags Set" on Tannas' album R-R
c) "Finlay's" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
"Thoir A Nall Ailean Thugam" on Mouth Music's album Seafaring Man
"Ruidhleadh" on Anna Murray's album Tr Nithean
"Cha Tid Fionnlagh A dh'Eige" on Tannas' album Oighreachd
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
'S galan a'chaora chruim And the one with the crooked horn has a gallon
   
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
'S e cho sleamhain ris an im And it's as slippery as butter
   
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
'S galan a'chaora chruim And the one with the crooked horn has a gallon
   
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
'S e cho sleamhain ris an im And it's as slippery as butter
   
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
Tha bainn' ag na caoraich uile All the sheep have milk
'S galan a'chaora chruim And the one with the crooked horn has a gallon
   
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
Ubh oirr' cho mr ri gamhain She has an udder as big as a milk cow's
'S e cho sleamhain ris an im And it's as slippery as butter
   
Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a' bhalg The old woman would set to the bag
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Yellow-haired William's old woman would set
Ris a bhuidheann a bh'air falbh To the company that had gone
Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a' bhalg The old woman would set to the bag
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Yellow-haired William's old woman would set
Ris a bhuidheann a bh'air falbh To the company that had gone
   
Ruilleadh cailleach nan cailleach The old woman of the old women would reel
Ri cailleach bhaile nan cailleach To the old woman of the town of old women
'S gu seatadh a chailleach Hearach And the old woman of Harris would set
Ris a chaillich a bh'air falbh To the old woman who had gone
Ruilleadh cailleach nan cailleach The old woman of the old women would reel
Ri cailleach bhaile nan cailleach To the old woman of the town of old women
'S gu seatadh a chailleach Hearach And the old woman of Harris would set
Ris a chaillich a bh'air falbh To the old woman who had gone
   
Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a' bhalg The old woman would set to the bag
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Yellow-haired William's old woman would set
Ris a bhuidheann a bh'air falbh To the company that had gone
Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a' bhalg The old woman would set to the bag
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Yellow-haired William's old woman would set
Ris a bhuidheann a bh'air falbh To the company that had gone
   
Ruilleadh cailleach Iain Bhuidhe Yellow-haired John's old woman would reel
Ris a chaillich a bh'aig Uilleam To William's old woman
'S nuair thug Anna dhith an curachd And when Anna took off her mutch
B'fheadar a dh'Iain Curraidh falbh John Curry had to go away
Ruilleadh cailleach Iain Bhuidhe Yellow-haired John's old woman would reel
Ris a chaillich a bh'aig Uilleam To William's old woman
'S nuair thug Anna dhith an curachd And when Anna took off her mutch
B'fheadar a dh'Iain Curraidh falbh John Curry had to go away
   
Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a' bhalg The old woman would set to the bag
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Yellow-haired William's old woman would set
Ris a bhuidheann a bh'air falbh To the company that had gone
Sheatadh cailleach ruilleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a' bhalg The old woman would set to the bag
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Yellow-haired William's old woman would set
Ris a bhuidheann a bh'air falbh To the company that had gone
   
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Seatadh e'n t-urlar He would set the floor
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Seatadh e'n t-urlar He would set the floor
   
Cha teid Fionnlagh a dh'Eige Finlay won't go to Eigg
Ged nach psda e feasda Although he's not married yet
Cha teid Fionnladh a dh'Eige Finlay won't go to Eigg
Dh'Eige cha teid Fionnlagh To Eigg Finlay won't go
Cha teid Fionnlagh a dh'Eige Finlay won't go to Eigg
Ged nach psda e feasda Although he's not married yet
Cha teid Fionnladh a dh'Eige Finlay won't go to Eigg
Dh'Eige cha teid Fionnlagh To Eigg Finlay won't go
   
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Seatadh e'n t-urlar He would set the floor
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Seatadh e'n t-urlar He would set the floor
   
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Buidhe ruadh air a nighean The girl has yellow-red hair
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Mar a bh'air a mthair Just like her mother
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Buidhe ruadh air a nighean The girl has yellow-red hair
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Mar a bh'air a mthair Just like her mother
   
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Seatadh e'n t-urlar He would set the floor
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a nall Ailean thugam Bring Allan over to me
Seatadh e'n t-urlar He would set the floor