Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Colla Mo Rn

   
Colla Mo Rn Colla Mo Rn
(2001)
   
Tracks: 1. The Road To Loch Nam Bearnas/Cutty's Wedding/Rothiemurchas Rant/Lochiel's Away To France/The Flagon
2. Thid Is Gun Tid E Leam
3. Rinn Thu Eudail Mo Mhealladh
4. Angela/Seudan a'Chuain/We're A Case The Bunch Of Us
5. Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir
6. Tha Sor Chineadh Am Beinn Dbhrain
7. Aig Baile
8. ran Fear Ghlinne-Cuaich
9. Hug Oreann O Ro Gur Toigh Leam Fhn Th
10. ran Tlaidh An Eich-Uisge
11. Colla Mo Rn
12. H H Leagain
13. Katie Ness Of Kinnyside/Glen Lyon/The Cameronian/General MacDonald
14. Tha Sinn A' Falbh
15. Na h-Eilthirich