Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Talitha MacKenzie > Slas > 'S Muladach Mi 'S Mi Air M'aineoil

   
Slas 'S Muladach Mi 'S Mi Air M'aineoil
   
Credits: Traditional; arranged by Talitha MacKenzie & Chris Birkett
   
Appears On: Slas
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Smuladh Mi's Mi Air Maineol" on Capercaillie's album Glenfinnan
"S Muladach Mi" on Mouth Music's album Blue Door Green Sea
   

Lyrics: English Translation:
   
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
'S muladach mi 's mi air m'aineol Mournful am I, and me a stranger
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
'S muladach mi 's mi air m'aineol Mournful am I, and me a stranger
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
'S eisleanach mi's a chluain rainich I am grieving in the fields of bracken
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
'S eisleanach mi's a chluain rainich I am grieving in the fields of bracken
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Coimhead bhuam air cuan na Hearadh Looking out over the Sea of Harris
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Coimhead bhuam air cuan na Hearadh Looking out over the Sea of Harris
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
'S nach fhaic mi tighinn mo leannan I don't see my love coming
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
'S nach fhaic mi tighinn mo leannan I don't see my love coming
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Geugaire fionn foghaintidh fearail He is of good family, true, handsome and manly
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Geugaire fionn foghaintidh fearail He is of good family, true, handsome and manly
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
'S gil' do thaobh an fhaoilinn bhana His flank is as white as a seagull's
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
'S gil' do thaobh an fhaoilinn bhana His flank is as white as a seagull's
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Mala chaol gun chaochladh seallaidh He has thin eyebrows, his gaze is unchanging
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Mala chaol gun chaochladh seallaidh He has thin eyebrows, his gaze is unchanging
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Suil ghorm 's an aodann nach greannach He has blue eyes in a smooth-skinned face
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Suil ghorm 's an aodann nach greannach He has blue eyes in a smooth-skinned face
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
   
ist, a chaileag, sguir ad sgedal Quiet, you strumpet, stop your boasting
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
ist, a chaileag, sguir ad sgedal Quiet, you strumpet, stop your boasting
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Cuim nach d' fhaighneachd thu 'm bu bhe mi? Why haven't you asked if I'm still alive?
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Cuim nach d' fhaighneachd thu 'm bu bhe mi? Why haven't you asked if I'm still alive?
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
No 'n do chuireadh ir no fd orm? Or if soil or sod was put over me?
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
No 'n do chuireadh ir no fd orm? Or if soil or sod was put over me?
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Tha mo theanga fallain cmhnard My tongue is sound and smooth
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Tha mo theanga fallain cmhnard My tongue is sound and smooth
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Chaidh i chun na cloich a bhn-d I put it to the grindstone the day before yesterday
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Chaidh i chun na cloich a bhn-d I put it to the grindstone the day before yesterday
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Tha tr rainn is faobhar gleis oirr' It has three blades with sharpened edges on it
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
   
Tha tr rainn is faobhar gleis oirr' It has three blades with sharpened edges on it
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho