Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > 'S E Tr Mo Rin-sa Ghidhealtachd

   
Tladh Nan Cuantan 'S E Tr Mo Rin-sa Ghidhealtachd
   
Credits: Donald MacDonald; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Air f l li h ro h Air f l li h ro h
'S e tr mo rin-sa Ghidhealtachd I dearly love the Highlands
Air f l li h ro h Air f l li h ro h
   
Far am bi an crodh 's na laoigh There one sees cattle and their calves
Air feadh nan gleann air irighean Among the glens on the shielings
   
Bidh a' bhanarach dol fodhpa The milkmaid goes to milk them
'S peile mr 's gach limh aice Carrying a large pail in each hand
   
Gheibh thu pailteas dheth ri l You will get plenty of it to drink
'S cha phigh thu grt no frdan air And you will pay neither groat nor farthing for it
   
Bidh na boireannaich a' snomh There the women spin
'Chlann-nighean 's ciad a' crdadh ac' And they have many young girls carding for them
   
Gheibh thu bradan 's gheibh thu fiadh You will get salmon there and deer
Is gheibh thu iasg gu d' ilgheas ann And fish to your heart's desire
   
Gheibh thu aran-coirc' is erna You will get oatcakes and barley bread
'S g a rinneadh m' rach air I was reared on that when I was young
   
Far an ireadh moch a' ghrian Where the sun arose early
Gum b' e mo mhiann bhi tmhachd ann That is where I long to live
   
Far an seinneadh moch na h-ein Where early sing the birds
Gur brnach mi bhon dh'fhg mi e I am melancholy since I left
   
'S tu nach faireadh fad' na h-oidhch' You would not be wakeful throughout the night
Air feadh nan gleann am Bernaraigh Among the glens in Berneray
   
Bhiodh na caileagan a' luadh There the girls would waulk the tweed
'S bu taitneach fuaim an gire leam How I enjoyed the sound of their laughter