Celtic Lyrics Corner > Compilations > Gaelic Scotland 2 > Soraidh Bhuam Gu Eilean Bharraigh

   
Gaelic Scotland 2 Soraidh Bhuam Gu Eilean Bharraigh
   
Credits: Traditional; arranged by Maeve MacKinnon
   
Appears On: Gaelic Scotland 2 (compilation)
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Soraidh bhuam gu Eilean Bharraigh Greetings to the Isle of Barra
Far an d' fhuair mi'm t-aran og Where I was nurtured as a child
Far am bith nan sgothan sgadain Where the herring boats
A tighinn dhachaigh le'n trom lod Come home with their heavy load
B'aluinn sealladh orr' an tacadh What a beautiful sight with all their rigging
Le siuil chairte cruaidh mu sroin And their sails pulled tight on the bow
Tighinn a steach do Bagh a Chaisteal Coming in to Castlebay
'S gillean sgairteal unnd air bord With the strong boys an board
   
Tha seann mharnlaiche nan gaillion The old weather forecaster of the storm
Heathabhal le claigionn lom Heathaval with its bare head
A cuir fios a h-uile madainn Sending word of bad weather
Dh'ionnsaidh maraichean nan tonn To the sailors of the deep
'S ged a bhiodh iad air a chuan And although they would be far out to sea
A tarraing lion nan dubhan crom Drawing nets with the fishing hooks
'S cinnteach iad gun tig an cunnart They can be sure there will be danger
Nuair th'ann cubhrachd air a ceann When her peaks are covered in mist
   
Be mo mhiann bhi'n talla dannsa It is my wish to be in the dance hall
Na'm do'n phiob bhith cuir gu ceol Where the pipes would be playing
Gille gleusda gleusadh sionnsair The sharp lad tuning the chanter
'S cha b'ann meall a bhiodh a mheoir And his fingers would not be slow
Bhiodh gach maighdean bhanail bhannda Every lovely young maiden
'Si air laimh aig gallan og On the arm of a gent
Cumail tim le grinneas bhain-tighearn' Keeping time with the grace of a lady
Null 'sa nall air urlar bhord Backwards and forwards over the dance floor
   
Ged is beannach greanach fiadhaich Although it is hilly, rugged and wild
Barraigh riobhach bheag nan ob Lovely little Barra of the inlets
Leams' cha bhith i le cho breagha To me it could not be any more beautiful
Ged bhiodh a creagan liath nan or If its gray rocks were made of gold
Aite taimh nam fiuran fialaidh A place where the kind-hearted gallant men live
'Is na nionag mhaiseach og And the pretty young maidens
Cha do sheas fo bhrat na h-iarmailt Never have stood beneath the sky
Daoine riamh cho ciatach coir Kinder and more hospitable people
   
Barraigh Chiar nan iasgair sar mhath Gray Barra of the exceptional fishermen
Sheoladh ard air bharr nan stuagh Who would sail on the high waves
'S fhada cian o'n chaidh an fhagail Long since have their young
Thoirt do'n al aice mar dhuais Been accustomed to leaving
'S gus an sguir an lionadh mara Until the tides stop
Leantainn rian na gealaich shuas Being controlled by the moon
Bi a bhuaidh ud aig na Barraich The Barra people will have that victory
Urram maraichean an tonn Respected sailors of the sea
   
Urram maraichean an tonn Respected sailors of the sea
Urram maraichean an tonn Respected sailors of the sea
Bi a bhuaidh ud aig na Barraich The Barra people will have that victory
Urram maraichean an tonn Respected sailors of the sea