Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > The Blood Is Strong

   
The Blood Is Strong The Blood Is Strong
(1995)
   
Tracks: 1. An Gille Ban
2. Domhnall (Black Donald)
3. An t-Eilean Mu Thuath
4. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
5. The Lorn Theme
6. Gun Teann Mi Ris Na Ruinn Tha Seo (Remembrance)
7. Aignish
8. The Hebrides
9. Arrival Theme
10. Cumha Do dh'Uilleam Siosal
11. Iona Theme
12. Oh Mo Dhuthaich
13. Calum's Road
14. Callinish, Piets, Celts
15. Fear A Bhata
16. Alasdair Mhic Colla
17. Dean Cadalan Samhach
18. Lordship Of The Isles
19. Grandfather Mountain
20. Arrival Reprise
21. An Ataireachd Ard
22. Colum Cille
23. 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
24. Downtown Toronto
25. Maideanan Na h-Airidh