Celtic Lyrics Corner > Compilations > Ar Cnan 'S Ar Cel

   
Ar Cnan 'S Ar Cel Ar Cnan 'S Ar Cel
(1999)
   
Tracks: 1. O Teannaibh Dluth Is Togaibh Fonn - Catherine-Ann MacPhee
2. Disathuirne A Ghabh Mi Mulad - Maggie MacInnes, Flora MacNeil & Cairistiona MacInnes
3. Soraidh Leis An Ait - Ishbel MacAskill
4. Gura Tu Mo Bhean Chomuinn - Karen Matheson
5. Puirt A Beul - Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy & Wilma Kennedy
6. Is Gaidheal Mi - Mairi MacInnes with the Glasgow Gaelic Choir
7. Gur Daor, Gur Daor A Cheannaich Mi - Anna Murray
8. Na Rosan - Anne Lorne Gillies
9. An t-Slige Chreachain - Margaret Stewart
10. Aodann Strathbhain - Mairi Morrison
11. Tha Caileag A'st-Earrach - Mary Smith
12. Calum Sgaire - Mairi MacInnes
13. Roghainn - MacKenzie
14. Canan Nan Gaidheal - Ishbel MacAskill, Catherine-Ann MacPhee, Mairi MacInnes, Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy, Wilma Kennedy, MacKenzie, Anna Murray & Margaret Stewart