Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Causeway > Soraidh Le Eilean a'Che

   
Causeway Soraidh Le Eilean a'Che
   
Credits: Mary MacPherson; arranged by Phil Cunningham
   
Appears On: Causeway
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Soraidh Leis An Ait" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
   

Lyrics: English Translation:
   
Soraidh leis an it' Farewell to the place
An d' fhuair mi m' rach g Where I was reared when young
Eilean nam beann rda Island of the high bens
Far an tmh an ce Capped where the mist rests
Air a moch a dh' ireas On which rises early
Grian nan speur fo rs The rose-tinted sun in the sky
A' fuadach neul na h-oidhche Dispelling the nightly bank
Soillseachadh an Strr And lighting the Old Man of Storr
   
Fldagaraidh sgiamhach ___
Cit' eil d'fhiach de ghrunnd? ___
'S ainmeil an crodh-dra ___
A dh'raicheadh air d'fhonn ___
Is nuair a thig an oiteag ___
Bho Lochlann oirnn a-nall ___
Sideadh air Srin Bhaornaill ___
'S cbhraidh gaoth do bheann ___
   
Seallaidhean bu bhragha Sights more beautiful
Riamh chan fhaca sil The eye could never see
Spridh amach 'gam feurach Cattle out grazing
Madainn ghrianach chiin On a peaceful, sunny morning
'N uiseag air a sgiath The lark high on the wing
Seinn gum fhiamh a' chiil Singing her song with confidence
'S an ce mu cheann Beinn Tianabhaig And the mist swirling around Ben Tianabhaig
Is an sliabh fo dhrchd With the mountain covered in dew
   
Soraidh leis an it' Farewell to the place
An d' fhuair mi m' rach g Where I was reared when young
Eilean nam beann rda Island of the high bens
Far an tmh an ce Capped where the mist rests
Air a moch a dh' ireas On which rises early
Grian nan speur fo rs The rose-tinted sun in the sky
A' fuadach neul na h-oidhche Dispelling the nightly bank
Soillseachadh an Strr And lighting the Old Man of Storr