Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Craobh Nan Ubhal > Seinn O Ho Ro Seinn

   
Craobh Nan Ubhal Seinn O Ho Ro Seinn
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Craobh Nan Ubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Seinn O" on Mary Jane Lamond's album Suas E!
"Seinn O H R Seinn" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Seinn" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Seinn o ho r Sing o ho r
Seinn o ho r leannain Sing o ho r darling
Seinn o ho r seinn Sing o ho r sing
   
Gur e mise tha fo mh-ghean I am alone
'S mi leam fhn an tr m'aineoil In an strange land
   
Mi gun phiuthar, gun bhrthair Without sister or brother
Gun __ Or friend
   
___ When we courted
___ You were always kind and gentle
   
'Se bu leaba dhuinn luachair Our bed was rushes
'S e bu chluasag dhuinn canach Our pillow was bog cotton
   
___ The calling of the deer
___ Would waken us in the morning
   
Seinn, o ho r, Ruairidh Sing o ho ro, Roderick
Bidh daoin-uasal' air do bhanais Nobilty will attend your wedding
   
Seinn, o ho r, Thormaid Sing, Norman
Fhir nan gorm-shilean meallach Oh men of the beguiling blue eyes
   
'S ged nach bi mi 'ga innse And although I do not reveal it
'S ann an Ile tha mo leannan My love is in Islay
   
'S ged nach bi mi 'ga ridhtinn And although I do not admit it
Thug mi grdh dhut 's mi 'm leanabh I loved you as a child