Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > An Drna Umhail > Puirt A Beul

   
An Drna Umhail Puirt A Beul
   
Credits: n/a
  a) Bhon Chuir Mo Leannan Clthaobh Rium
b) Sheatadh Cailleach, Ruidhleadh Cailleach
c) A-null Thar Nan Eileannan
   
Appears On: An Drna Umhail
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Sheatadh Cailleach" on Talitha MacKenzie's album Slas
"Puirt A Beul" on Sleas' album Beating Harps
"The Old Hags Set" on Tannas' album R-R
c) "Hebridean Hale-Bopp" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
   

Lyrics: English Translation:
   
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
   
Cha tid e leam, cha fhalbh e leam He'll not go, he'll not go with me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Cha tid e leam, cha fhalbh e leam He'll not go, he'll not go with me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Cha tid e leam, cha fhalbh e leam He'll not go, he'll not go with me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
   
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
   
Cha tid e leam, cha fhalbh e leam He'll not go, he'll not go with me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Cha tid e leam, cha fhalbh e leam He'll not go, he'll not go with me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Cha tid e leam, cha fhalbh e leam He'll not go, he'll not go with me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
Bhon chuir mo leannan clthaobh rium Since my love turned his back on me
Cha tid e leam a dhannsadh He'll not go dancing with me
   
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
   
Ruidhleadh cailleach nan cailleach The oldest woman of the old women would reel
Ri cailleach Bhaile nan Cailleach With the old woman from the village of the nuns
'S gu seatadh a'chailleach Hearach And the old Harris woman would set
Ris a'chaillich a bh'air falbh To the old woman who had gone
Ruidhleadh cailleach nan cailleach The oldest woman of the old women would reel
Ri cailleach Bhaile nan Cailleach With the old woman from the village of the nuns
'S gu seatadh a'chailleach Hearach And the old Harris woman would set
Ris a'chaillich a bh'air falbh To the old woman who had gone
   
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
   
Ruidhleadh cailleach Iain Bhuidhe Fair-haired John's old wife would dance
Ris a'chaillich a bh'aig Uilleam With William's old wife
'S nuair thug Anna dhith a currag And when Anne removed her cap
B'fheadar do dh'Iain Curaidh falbh Brave John had to go
Ruidhleadh cailleach Iain Bhuidhe Fair-haired John's old wife would dance
Ris a'chaillich a bh'aig Uilleam With William's old wife
'S nuair thug Anna dhith a currag And when Anne removed her cap
B'fheadar do dh'Iain Curaidh falbh Brave John had to go
   
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
Sheatadh cailleach, ruidhleadh cailleach The old woman would set, the old woman would reel
Sheatadh cailleach ris a'bhalg The old woman would set to the bellows
Sheatadh cailleach Uilleam Bhuidhe Fair-haired William's old wife would set
Ris a'bhuidhinn a bh'air falbh To the group who had gone
   
Sist: Chorus:
A-null thar nan eileanan Over the islands
Dh'Aimeireaga gun tid sinn To America we will go
A-null thar nan eileanan Over the islands
Dh'Aimeireaga gun tid sinn To America we will go
A-null thar nan eileanan Over the islands
Dh'Aimeireaga gun tid sinn To America we will go
A-null rathad Shasainn Over via England
Agus dhachaigh rathad irinn And home via Ireland
   
B'e siud am port a bh'againne That was our tune
Dol seachad air Dun ideann Passing Edinburgh
B'e siud am port a bh'againne That was our tune
Dol seachad air Dun ideann Passing Edinburgh
B'e siud am port a bh'againne That was our tune
Dol seachad air Dun ideann Passing Edinburgh
A-null rathad Shasainn Over via England
Agus dhachaigh rathad irinn And home via Ireland
   
(Sist) (Chorus)
   
Bha poban gan spreigeadh The pipers were blown up
Agus feadanan gan gleusadh And the chanters were tuned
Bha poban gan spreigeadh The pipers were blown up
Agus feadanan gan gleusadh And the chanters were tuned
Bha poban gan spreigeadh The pipers were blown up
Agus feadanan gan gleusadh And the chanters were tuned
A h-uile fear le t' na bhonaid Each man with a feather in his bonnet
Sporain air is fileadh A sporan and a kilt
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)
   
B'e siud na gillean togarrach They were lively lads
B'e siud na gillean ibhinn They were amusing lads
B'e siud na gillean togarrach They were lively lads
B'e siud na gillean ibhinn They were amusing lads
B'e siud na gillean togarrach They were lively lads
B'e siud na gillean ibhinn They were amusing lads
B'e siud na gillean sgiobalta They were nimble lads
Is b'iullagach an ceuman With frolicsome steps
   
(Sist) (Chorus)
   
Mun dh'fhg sinn crochan Shasainn Before we left the English borders
Agus dhealaich sinn ri chile And parted from each other
Mun dh'fhg sinn crochan Shasainn Before we left the English borders
Agus dhealaich sinn ri chile And parted from each other
Mun dh'fhg sinn crochan Shasainn Before we left the English borders
Agus dhealaich sinn ri chile And parted from each other
Gun b'aighearach na caileagan The girls were lively
A' crathadh an cuid bhridean Shaking their braids
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)