Celtic Lyrics Corner > Song List > A

Song List - A

Song Title Artist/Group Album(s) Notes
12th Of July, The Cathie Ryan Cathie Ryan; Voices Of Celtic Women 1 (compilation)  
3 Things Talitha MacKenzie Spiorad; Voices Of Celtic Women 2 (compilation) See also "Thig Tri Nithean Gun Iarraidh" by Flora MacNeil
A Bhanarach Chaoin Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
A Bhean A' Ti Teada Teada See also "Bhean A Ti" by Clannad
A' Bhean Iadach Flora MacNeil Orain Floraidh See also "Thig Am Bata" by Eilidh Mackenzie
A Bhean Ud Thios Nuala Kennedy The New Shoes  
A Bhean Udai Thall Altan Horse With A Heart; The Best Of Altan See also "Thig Am Bata" by Eilidh Mackenzie
A Bhradag Dhubh Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal  
A' Bhriogais Uallach James Graham Siubhal See also "Puirt-A-Beul" by Eilidh Mackenzie & "Be Siud" by Shine
A Chailin Aluinn Mac-talla ...Mairidh Gaol Is Ceol  
A Chailin Mhaiseach Dhonn Cliar Guna Tamh  
A' Chiad Danns' Mackenzie Fama Clamosa  
A' Choille Ghruamach Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
A Chomaraigh Aoibhinn O Solas The Words That Remain  
A Chuachag Nam Beann Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh See also "Nighean Nan Geug" by Ishbel MacAskill
A Cur Nan Gobhar As A' Chreig Capercaillie Get Out (re-issue) See also "Puirt A Beul" by Arthur Cormack; "Puirt A Beul" by Ishbel MacAskill; "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes; "Puirt A Beul" by Anna Murray
A Dhomhnaill Bhig Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
A' Fagail Ghriais Mackenzie Camhanach  
A' Fagail Ghriais Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd  
A Fhleasgaich Oig Talitha MacKenzie Spiorad  
A Fhleasgaich Oig Alyth McCormack An Iomall  
A Fhleasgaich Oig As Ceanalta Cliar Cliar  
A Fhleasgaich Oig Bi Furachail Tannas Oighreachd See also "Gur Daor, Gur Daor A Cheannaich Mi" by Anna Murray
A Fhleasgaich Oig Is Ceanalta Maggie MacInnes Eilean Mara  
A Fhleasgaich Uasail Mary Jane Lamond Orain Ghaidhlig  
A' Fighe Le Feur Mackenzie Camhanach  
A Ghaoil Saoil Am Faigh Mi Thu? Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
A Ghaoil Saoil Am Faigh Mi Thu? Anna Murray Into Indigo a) A Ghaoil Saoil Am Faigh Mi Thu?
b) Hacking Windows
A' Ghealach Mairi MacInnes Tickettyboo  
A' Mhaighdeann Bharrach Maggie MacInnes Spiorad Beatha  
A Mhaigheannan 'S A Mhnathan Og Julie Fowlis Mar A Tha Mo Chridhe  
A Mhairead Og Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal See also "Mairead Og" by Mairi MacInnes
A Mhairead Og Alyth McCormack An Iomall See also "Mairead Og" by Mairi MacInnes
A' Mhairi Bhoidheach Dochas An Darna Umhail  
A Mhairi Bhoidheach Mary Jane Lamond Lan Duil  
A Mhaithrin, A' Leigfea 'Un An Aonaigh Me? Cathie Ryan The Music Of What Happens See also "Beidh Aonach Amarach" by Altan & "Beidh Aonach Amarach" by The Cassidys
A Mhaithrin Dhileas Maighread Ni Dhomhnaill No Dowry  
A' Mhic Dhughaill 'Ic Ruairidh Maggie MacInnes Spiorad Beatha  
A Mhic Dhughaill 'Ic Ruairidh Rachel Walker Braighe Loch Iall  
A Mhic Iain 'Ic Sheumais Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh See also "Mhic Iain 'Ic Sheumais" by Cliar & "'Ic Iain 'Ic Sheumais" by Karen Matheson
A Mhic Iain 'Ic Sheumais Flora MacNeil Orain Floraidh See also "Mhic Iain 'Ic Sheumais" by Cliar & "'Ic Iain 'Ic Sheumais" by Karen Matheson
A Mhnathan A' Ghlinne Seo Mary Jane Lamond Orain Ghaidhlig  
A Mhorag 'S Na Horo Gheallaidh Mary Jane Lamond Lan Duil See also "Mhorag's Na Horo Gheallaidh" by Clannad & "Morag's Na Horo Gheallaidh" by Mairi MacInnes
A Mhuirnin O Clannad Landmarks  
A Neansai Mhile Gra Cherish The Ladies New Day Dawning; Gaelic Voices (compilation) See also "Neansai Mhile Gra" by Clannad
A Neansai 'Mhile Gra Aoife Ni Fhearraigh Aoife See also "Neansai Mhile Gra" by Clannad
A Nigheanag A' Ghraidh Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
A Nighneag A' Ghraidh Cliar Grinn Grinn  
A Phiseag Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
A Phiuthrag 'S A Phiuthar Maggie MacInnes Eilean Mara  
A' Racan A Bh' Againne Capercaillie Roses And Tears a) Iain Mor Fada Gobhlach
b) A' Racan A Bh' Againne
A Stor Mo Chroi Katie McMahon After The Morning  
Abu Chuibhl' Tannas Oighreachd  
Ace And Deuce Of Piping, The Teada Give Us A Penny And Let Us Be Gone  
Achadh Bhuana Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd  
Adam At The Window Mary Black Babes In The Wood  
Adeste, Fideles Enya Sounds Of The Season (single)  
Adew Adew Katie McMahon After The Morning  
Adieu Lovely Nancy Solas Sunny Spells And Scattered Showers  
Adieu, My Lovely Nancy Altan Local Ground  
Ae Fond Kiss Karan Casey Ships In The Forest See also "I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile" by Dochas
Afer Ventus Enya Shepherd Moons  
After The Goldrush Aoife Ferry The Turning Of The Tide  
After The Morning Katie McMahon After The Morning See also "The Streets Of Derry" by Bothy Band
Against The Wind Maire Brennan Maire; Jealous Heart (single); Against The Wind (single)  
Ageless Messengers Maire Brennan Whisper To The Wild Water  
Agnus Dei Anuna Omnis (Irish Release); Omnis (U.S. Release); Songs For A Celtic Christmas  
Aignis Ishbel MacAskill Sioda  
Aignish Capercaillie The Blood Is Strong  
Aikendrum Tannahill Weavers Cullen Bay  
Ailean Dubh A Lochaidh Mackenzie Fama Clamosa  
Ailean Duinn Anna Murray Tri Nithean See also "Ailein Duinn, A Ni 'S A Naire" by Maggie MacInnes
Ailein Duinn Capercaillie To The Moon; Dusk Till Dawn; Celtic Voices (compilation); Rob Roy (soundtrack)  
Ailein Duinn Mac-talla ...Mairidh Gaol Is Ceol  
Ailein Duinn Meav Ni Mhaolchatha Meav  
Ailein Duinn, A Ni 'S A Naire Maggie MacInnes Eilean Mara See also "Ailean Duinn" by Anna Murray
Aililiu Na Gamhna Dervish Live In Palma; Voices Of Celtic Women 2 (compilation)  
Aililiu Na Gamhna Orla Fallon The Water Is Wide  
Aililiu Na Gamhna Solas Sunny Spells And Scattered Showers  
Ainnir Dheas Na gCiabhfholt Donn Aoife Ni Fhearraigh Aoife  
Ain't No Sunshine Sileas Play On Light a) Ain't No Sunshine
b) The Flawless Juggler
Air A' Ghille Tha Mo Run Tannas Suilean Dubh  
Air Do Bhanais Maggie MacInnes Eilean Mara See also "Bidh Clann Ulaidh Air Do Bhanais" by Ishbel MacAskill
Air Fail A Lail O Mouth Music Mouth Music See also "Am Buachaille Ban" by Back Of The Moon; "Am Buachaille Ban" by Capercaillie; "Am Buachaille Ban" by Cliar; "Ochoin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Gradh" by Fiona Mackenzie; "Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" by Margaret Stewart & Allan MacDonald
Air Faillirinn Iu Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh  
Aird A Chuamhaing Anam Riptide See also "Ardaigh Cuan" by Anuna; "The Land Of Erin" by Katie McMahon; "River Of Life" by Trisan
Aird Ui Chumhaing Kevin Burke & Micheal O Domhnaill Portland See also "Ardaigh Cuan" by Anuna; "The Land Of Erin" by Katie McMahon; "River Of Life" by Trisan
Aisling Gheal Diarmuid O Suilleabhain Gaelic Ireland (compilation)  
Ajde Jano Talitha MacKenzie Spiorad; Celtic Voices (compilation)  
Alas Madame Katie McMahon Shine  
Alasdair A Gleanna Garadh Rachel Walker Braighe Loch Iall  
Alasdair MacColla Clannad Lore  
Alasdair Mhic Cholla Ghasda Capercaillie Sidewaulk; Capercaillie; The Blood Is Strong; Gaelic Voices (compilation)  
Alasdair Mhic Cholla Ghasda James Graham Siubhal  
Alasdair Mhic Cholla Ghasda Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal  
Alasdair Og Shine Sugarcane See also "Crann Tara" by Anna Murray
Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail Flora MacNeil Orain Floraidh See also "Crann Tara" by Anna Murray
Aldebaran Enya Enya - The Celts  
Alison Cross Malinky Last Leaves  
All Souls Night Loreena McKennitt The Visit; Live In Paris And Toronto  
All That Hammering Mary Black Circus  
All That You Ask Me Solas Another Day  
All The Flowers Of The Bough Karen Matheson Time To Fall  
Allt An t-Siucar James Graham Siubhal  
Almost Gone Mary Black Shine  
Almost Seems Clannad Macalla; Pastpresent  
Always Moya Brennan Signature  
Always There Secret Garden Earthsongs  
Am Bata Rannach Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
Am Bata Smuid Mairi MacInnes Tickettyboo  
Am Braighe Mary Jane Lamond Orain Ghaidhlig  
Am Breacan Uallach Anna Murray Out Of The Blue  
Am Bron Binn Dochas Dochas  
Am Buachaille Ban Back Of The Moon Back Of The Moon See also "Air Fail A Lail O" by Mouth Music & "Ochoin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Gradh" by Fiona Mackenzie; "Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" by Margaret Stewart & Allan MacDonald
Am Buachaille Ban Capercaillie Crosswinds See also "Air Fail A Lail O" by Mouth Music & "Ochoin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Gradh" by Fiona Mackenzie; "Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" by Margaret Stewart & Allan MacDonald
Am Buachaille Ban Cliar Gun Tamh; Gaelic Scotland 2 (compilation) See also "Air Fail A Lail O" by Mouth Music & "Ochoin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Gradh" by Fiona Mackenzie; "Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" by Margaret Stewart & Allan MacDonald
Am Mur Gorm Capercaillie Beautiful Wasteland  
Am Piatan Mairi MacInnes Tickettyboo  
Amanzi Tsidii Le Loka & The Amanzi Singers Riverdance On Broadway (soundtrack)  
Amarantine Enya Amarantine; Amarantine (single)  
American Stranger, The Tannahill Weavers Land Of Light  
Amhran Hiudai Phadai Eamoinn Mairead Ni Dhomhnaill Mairead Ni Dhomhnaill no lyrics available
Amhran Na Phuca Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn  
Amhran Pheadair Breathnaigh Altan Local Ground  
Amhran Pheadar Breathnach Maighread Ni Dhomhnaill No Dowry  
Amid The Falling Snow Enya Amarantine; Sounds Of The Season (single)  
An Aisling Mairi MacInnes Orosay  
An Ataireachd Ard Capercaillie The Blood Is Strong  
An Ataireachd Ard Ishbel MacAskill Essentially Ishbel  
An Ataireachd Ard Karen Matheson Time To Fall  
An Bealach Seo 'Ta Romham Clannad Clannad  
An Bhfaca Tu Mo Sheamuisin? The Cassidys Singing From Memory  
An Binsin Luachra Sean De Hora Gaelic Ireland (compilation) no lyrics available
An Buachaillin Ban Karen Casey Songlines  
An Cailin Deas Cruite Na mBo Danu When All Is Said And Done See also "The Pretty Maid" by Clannad & "Cailin Deas Cruite Na mBo" by Cathie Ryan
An Cailin Deas Og Altan The Blue Idol See also "The Pretty Young Girl" by Altan
An Cailin Gaelach Altan Island Angel  
An Cailin Gaelach Maighread Ni Dhomhnaill No Dowry  
An Clar Bog Deal Maighread Ni Dhomhnaill No Dowry  
An Clar Bog Deil Mairead Ni Mhaonaigh & Frankie Kennedy Ceol Aduaidh  
An Cluinn Thu Leannain? Mary Jane Lamond Orain Ghaidhlig  
An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
An Da Fheannaig Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh See also "Three Ravens" by Malinky & "The Twa Corbies" by Old Blind Dogs
An Dean Thu M' Fhagail? Rachel Walker Braighe Loch Iall  
An Deidh's Mo Mhealladh Anna Murray Into Indigo  
An Deirc Danu All Things Considered  
An Eala Bhan Capercaillie Cascade; Secret People  
An Eala Bhan Mairi MacInnes Causeway  
An Eilean Fhada Leodhas Calum Alex MacMillan Taladh Nan Cuantan  
An Fharraige Maire Brennan Misty Eyed Adventures  
An Fhideag Airgid Capercaillie Glenfinnan See also "The Silver Whistle" by Sileas
An Fhideag Airgid Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal See also "The Silver Whistle" by Sileas
An Fhideag Airgid Karen Matheson The Dreaming Sea See also "The Silver Whistle" by Sileas
An Gabhar Ban Clannad Clannad 2  
An Gaidheal A' Fagail A Dhuthcha Calum Alex MacMillan Taladh Nan Cuantan  
An Gaidheal Am Measg Nan Gaidheal Mary Jane Lamond Storas  
An Gaidheal 'S A Leannan Mairi MacInnes Orosay a) An Gaidheal 'S A Leannan - see also "Theid Is Gun Teid E Leam" by Margaret Stewart & Allan MacDonald
b) An Fhleasgaich Ur Leannain Thu
An Gaol A Thug Mi Og Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og  
An Gille Ban Capercaillie The Blood Is Strong See also "An T-Iarla Diurach" by Capercaillie
An Gille Dubh Ciar Dubh Cliar Gun Tamh  
An Gille Mear Cliar Grinn Grinn a) An Gille Mear - see also "Mo Ghile Mear" by Mary Black; "Mo Ghile Mear" from Celtic Woman: A New Journey; "Gile Mear" by Relativity
b) The King Of Laois
An Giobog Clannad Clannad In Concert  
An Gleann Clannad Landmarks  
An Innis Aigh Ishbel MacAskill Essentially Ishbel  
An Mhaighdean Mara Clannad Clannad See also "The Mermaid" by Anuna
An Mhaighdean Mhara Altan Island Angel; The Best Of Altan See also "The Mermaid" by Anuna
An Mhaighdean Mhara Orla Fallon The Water Is Wide See also "The Mermaid" by Anuna
An Nochd Is Trom Tha Mo Cheum Mary Jane Lamond Lan Duil  
An Oiche Anuna Cynara  
An Paistin Fionn Danu Think Before You Think  
An Phairc Clannad Clannad  
An Poc Ar Buile Cherish The Ladies The Girls Won't Leave The Boys Alone a) An Poc Ar Buile - see also "Bean Phaidin" by Anuna
b) I'll Mend Your Pots And Kettles O
An Raibh Tu Ar An gCarraig? Norland Wind Atlantic Driftwood  
An Raicin Alainn Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn  
An Ribhinn Bhoidheach Anna Murray Into Indigo  
An Ribhinn Donn Capercaillie Crosswinds  
An Ribhinn Donn James Graham Siubhal  
An Saighdiuir Treigthe Norland Wind Atlantic Driftwood  
An Seanduine Doite Relativity Relativity See also "O Dheara, 'Sheanduine" by Danu
An Seanduine Doite Cathie Ryan The Music Of What Happens See also "O Dheara, 'Sheanduine" by Danu
An Spealadoir Muireann Nic Amhlaoibh Daybreak  
An Spealadoir Mairead Ni Mhaonaigh & Frankie Kennedy Ceol Aduaidh  
An t-Aodann Ban Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og  
An t-Aparan Goirid 'S An t-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhaile Raghnaill Julie Fowlis Cuilidh  
An t-Each Bocaidh Mairi MacInnes Tickettyboo  
An Teid Thu Leam A Mhairi Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
An Teid Thu Leam A Mhairi Ishbel MacAskill Essentially Ishbel  
An t-Eilean Mu Thuath Capercaillie The Blood Is Strong  
An T-Iarla Diurach Capercaillie Cascade See also "An Gille Ban" by Capercaillie
An Tiomanai Kila Lemonade & Buns  
An t-Oighr' Og Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
An t-Oilean Ur Altan Horse With A Heart  
An tOilean Ur Clannad Clannad  
An t-Slige Chreachain Margaret Stewart Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation)  
An tUll Clannad Fuaim; Live In Concert  
An T-Ull Dervish Midsummer's Night  
Anachie Gordon Mary Black Mary Black See also "Annachie Gordon" by Loreena McKennitt
Anam Clannad Anam  
Ancient Forest Clannad Legend; Themes  
Ancient Town Moya Brennan Two Horizons  
Andy's Saltire Tannas Suilean Dubh a) Andy's Saltire
b) Fear A Bhios Fada Gun Phosadh - see also "Puirt-A-Beul" by Mac-talla & "Puirt A Beul" by Rachel Walker
Angeles Enya Shepherd Moons; Book Of Days (single)  
Angels Are Singing Anuna Songs For A Celtic Christmas  
Angels We Have Heard On High Moya Brennan An Irish Christmas (U.S. Release)  
Anna Bheag William Jackson & Mackenzie Notes From A Hebridean Island  
Annachie Gordon Loreena McKennitt Parallel Dreams See also "Anachie Gordon" Mary Black
Annaghdown Anuna Behind The Closed Eye  
Annie's Song Anuna Celtic Origins  
Another Day Mary Black No Frontiers  
Another Day Karan Casey Distant Shore  
Ansacht Na nAnsacht Aoife Ni Fhearraigh Aoife  
Anywhere Is Enya The Memory Of Trees; Paint The Sky With Stars  
Aodann Srath Bhain Capercaillie Delirium  
Aodann Strathbhain Mairi Morrison Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation)  
Aoidh, Na Dean Cadal Idir Julie Fowlis Cuilidh  
Aon Dha Tri Mairi MacInnes Tickettyboo  
Ar A Dhul Go Baile Atha Cliath Dhomh Mairead Ni Dhomhnaill Mairead Ni Dhomhnaill  
Ar A Ghabhail Chun An Chuain Dom Maighread Ni Dhomhnaill, Triona Ni Dhomhnaill & Donal Lunny Idir An Da Sholas See also "Beal Atha h-Amhnais" by Na Fili
Ar A Ghabhail 'N A 'Chuain Damh Clannad Crann Ull See also "Beal Atha h-Amhnais" by Na Fili
Ar Bhruach Na Carraige Baine Altan Blackwater See also "Bruach Na Carraige Baine" by Maighread & Triona Ni Dhomhnaill; "Bruach Na Carraige Baine" by Solas; "Bruach Na Carraige Baine" by Ger Wolfe
Ar Bhruacha Na Laoi Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn  
Ar Draws Y Cae Ceredwen The Golden Land  
Ar Eireann Ni Neosainn Ce Hi High Kings The High Kings  
Ar Eirinn Ni Neosfainn Ce Hi Dervish Live In Palma  
Ar Galon Digorr Annie Ebrel & Gilles Le Bigot Celtic Voices (compilation)  
Ardaigh Cuan Anuna Omnis (Irish Release); Omnis (U.S. Release) See also "Aird A Chuamhaing" by Anam; "Aird Ui Chumhaing" by Micheal O Domhnaill & Kevin Burke; "The Land Of Erin" by Katie McMahon; "River Of Life" by Trisan
Aria Secret Garden Dawn Of A New Century  
Armarque Cum Scuto Anuna Cynara  
As I Leave Behind Neidin Mary Black Without The Fanfare See also "Neidin" by Aoife Ferry
As I Roved Out Altan Local Ground See also "Blackwaterside" by Altan
As I Roved Out From The County Cavan Triona Ni Dhomhnaill Triona  
As The Evening Declines Cathie Ryan The Farthest Wave  
At 17 Aoife Ferry The Turning Of The Tide  
At Dawn Of Day Capercaillie Choice Language a) Cailleach Liath Rathasai - see also "Cailleach Liath Ratharsaigh" by Mary Jane Lamond
b) Air Fair An La - see also "Siuthadaibh A Mhnathan" by Flora MacNeil
At The Ceili Lisa Kelly, Meav Ni Mhaolchatha, Mairead Nesbitt & Orla Fallon Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
At The End Of The Night Karen Matheson The Dreaming Sea  
At The End Of The World Brian Kennedy & The Riverdance Singers Riverdance On Broadway (soundtrack)  
At The Foot Of Knocknarea Cathie Ryan The Music Of What Happens  
Athair Ar Neamh Enya The Memory Of Trees  
Athol Gathering, The Tannahill Weavers Leaving St. Kilda; Live & In Session a) The Athol Gathering
b) Donald MacLeod Reel
Atlantic Realm Clannad Atlantic Realm; Themes  
Atlantic Shore Maire Brennan Maire  
August Anuna Behind The Closed Eye; Celtic Origins  
Auld Triangle, The High Kings The High Kings  
Autumn Leaves Are Falling Clannad Landmarks  
Ave Generosa Anuna Omnis (Irish Release); Omnis (U.S. Release)  
Ave Maria Chloe Agnew Celtic Woman (soundtrack)  
Ave Maria Anuna Behind The Closed Eye  
Awa' Whigs Awa' Old Blind Dogs Fit?  
Away In A Manger Anuna Winter Songs  
Azalea Flower Karine Polwart Faultlines