Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Orain Floraidh > Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail

   
Orain Floraidh Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Orain Floraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Crann Tara" on Anna Murray's album Into Indigo
"Alasdair Og" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Alasdair Oig 'ic 'ic Neacail Young Alasdair Nicholson
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hillin o o hi ho ro Hillin o o hi ho ro
Hillin o o hi ho ro Hillin o o hi ho ro
Na hullairin o ho hi o ro ho Na hullairin o ho hi o ro ho
   
B'fherr leam fhn gum beirinn mac dhuit I wish I could bear you a son
   
Cignear no sianar no seachdnar Five or six or seven
   
'S thogainn suas ar bharra bas iad I would bring them up with pride
   
Air mo ghualainn far am faict' iad On my shoulder where they could be seen
   
Dh'olta fion air brd am baistidh Wine would be drunk at their christening
   
'S bheirinn ceird a limh gach fear dhiu I would give each one of them a trade
   
Fear na dhic dhiubh 's fear na Chaiptein One a duke and one a captain
   
Fear air long mhir a Sasuinn One on a big ship in England
   
Fear na sgrobhadair am Peairt dhiu One a writer in Perth