Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Gun Tmh > Am Buachaille Bn

   
Gun Tmh Am Buachaille Bn
   
Credits: Traditional; arranged by Cliar
   
Appears On: Gun Tmh; Gaelic Scotland 2 (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Am Buachaille Ban" on Back Of The Moon's album Back Of The Moon
"Am Buachaille Ban" on Capercaillie's album Crosswinds
"Ochin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Grdh" on Fiona Mackenzie's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Air Fail A Lail O" on Mouth Music's album Mouth Music
"Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Fhuair Mi Pog
   

Lyrics: English Translation:
   
Ochin a rgh Ochone oh God
Gura tinn an galair an gradh How sore is the sickness of love
Chan eil neach air am bi There is no one who suffers
Nach saoil gura bliadhna gach lath' That does not think a day lasts a year
Gun bhrist e mo chridh' It has broken my heart
'S gun sgaoil e cuislean mo shlint' And ruined my health
Bhith cumha na dhidh Lamenting him, after leaving
On thrig mi fear an fhuilt bhin The fair young man
   
Sist: Chorus (after each verse):
Air flarainn , hug air flarainn Air flarainn , hug air flarainn
Air flarainn , hug air flarainn Air flarainn , hug air flarainn
Fail-, fail-, thug air flarainn Fail-, fail-, thug air flarainn
Ochin, a ghaoil, gum b' aotrom aighearach sinn Ochone, my love, we were happy and carefree
   
Nuair thid thu thar sail, a ghridh When you sail abroad, my love
Biodh glainne nad dhrn Have a glass to hand
'S bi 'g l mo dheoch-slint 's gach it' And drink my good health in each place
An suidh thu aig brd Where you are at table
Do chridhe geal, ibhinn Your heart is fair, happy
Eutrom, aighearach, g Lightsome, cheery and young
'S bu bhinne do bheul And your mouth is sweeter
Na'n teud on tigeadh an cel Than musical strings
   
Nach robh mi 's mo ghrdh Oh that I and my love
Air irigh monaidh na'n sliabh Were on a high shieling or on the slopes
Na air an trigh bhin Or on the white beach
No'n it' nach robh duine riamh In a deserted place unvisited by man
Seachd oidhche, seachd lath' Seven nights, seven days
Gun tmh, gun chadal, gun bhiadh Without rest, without sleep, without food
Ach thusa bhith, 'ghridh Just you, my love
'S do lmh an tarruing mam bhian Holding me tight
   
Do chl buidhe, dualach It was your fair
Cuachach, camagach, tlth Curly, beautiful hair
Dh' fhg mise fo ghruaim That left me miserable
Gu buan, gu latha mo bhis Forever to the day of my death
'S nan tigeadh tu nuas And if you were to visit
Air chuairt dhan bhaile-sa thmh And stay in this town
Ged chaochail mo shnuadh Although the bloom has faded from my complexion
Bu dual dhomh rithist bhith sln I would be whole once more
   
Gum b' aotrom aighearach sinn... We were happy and carefree...