Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Shine > Sugarcane > Be Siud

   
Sugarcane Be Siud
   
Credits: Traditional; arranged by Shine
   
Appears On: Sugarcane
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A' Bhriogais Uallach" on James Graham's album Siubhal
"Puirt-A-Beul" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd
   

Lyrics:

Chorus:
Be suid a bhriogas uallach ho ri am pi
Bhriogais an duin' uasil ho ri am po
Nuair a chuir mi suas i ho ri am pi
'S iomadh duin a' chual 'e nach obh na coir

Siod a bhriogais fhasanta ho ri am pi
A bhriogais a' bhagamsa ho ri am po
Bha i mugha is fada dhomh ho ri am pi
Ged a chanain farsainn air a chuile doigh

(Chorus)

'S chaidh mi chon an taillier ho ri am pi
'S gun gearradh e pairt dhith ho ri am po
Thuirt e airson paigheadh ho ri am pi
Gu'n deanadh e dha na bh'innt a chlo

'S fhoighneadh iad an cothromach ho ri a pi
A bheil i ga do thoileachadh ho ri am po
'N do ghabh iad do thomhasan ho ri am pi
Thuirt mi gura colach gu'n do ghabh is coir

(Chorus)

Saoil nach robh i cunnartach ho ri am pi
Nuair a chuir mi umam i ho ri am po
Shaoil iad nach robh duin' innt ho ri am pi
Gus an cual iad bruidheann ann 's thuirt iad 'ha'

'S chaidh mi chon an taillier ho ri am pi
'S gun gearradh e pairt dhith ho ri am po
Thuirt e airson paigheadh ho ri am pi
Gu'n deanadh e dha na bh'innt a chlo

(Chorus)