Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Shine > Sugarcane > Alasdair Og

   
Sugarcane Alasdair Og
   
Credits: Traditional; arranged by Shine
   
Appears On: Sugarcane
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail" on Flora MacNeil's album Orain Floraidh
"Crann Tara" on Anna Murray's album Into Indigo
   

Lyrics: English Translation:
   
Curfá: Chorus (after each verse):
Illuin o hi ri ho ro ho Illuin o hi ri ho ro ho
Illuin o hi ri ho ro Illuin o hi ri ho ro
Na huilirin o hi ri ho ro ho Na huilirin o hi ri ho ro ho
   
Alasdair og Mhic Ic Neacail Young Alasdair Nicholson
   
B'fhearr leam fhin gum beirinn mac dhuit I wish I could bear you a son
   
Coignear na sianar na seachdnar Five or six or seven
   
Chuirinn ciurd an laimh gach fear dhuit I would give each one a trade
   
Bheirinn cioch is gluinn dha'n asgaidh I would suckle the and raise them without payment
   
Thogainn suas air mar a' bhas fhasa iad I would bring them up where it would be easiest
   
Air mo ghualainn far am faicte iad On my shoulder where they could be seen
   
Fear na Dhiuc dhiubh's fear na Chaipean One a duke and one a captain
   
Fear air a long mhor as Sasunn One on a big ship in England
   
Fear na dhrobhair mor na mart dhuibh ___
   
Fear na sgriobhadair am Peart dhaibh One a writer in Perth