Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Eilidh Mackenzie > Eideadh Na Sgeulachd > Achadh Bhuana

   
Eideadh Na Sgeulachd Achadh Bhuana
   
Credits: Eilidh Mackenzie; lyrics by Ruairidh MacThomais
   
Appears On: Eideadh Na Sgeulachd
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Air feasgar meallta a measg nan adag One beguiling evening among the sheaves
Is pairt gun a bhuain, thainig tu'n rathad With some of the corn uncut you came by
Is chuir mi mo speal an sin am falach And I put my scythe then in hiding
Air eagal gun deanadh am faobhar do ghearradh For fear that the edge of the blade would cut you
Ho ro o i o ho ro eile Ho ro o i o ho ro eile
   
Bha ar saoghal cho cruinn ris an achadh-bhuana Our world was rounded like the harvest field
Ged bha cuid dheth abaich is cuid dheth uaine Though a part was ripe and a part green
An la ri obair 's an oidhche ri bruadar The day to work, and the night to dream
Is dh'eirich a ghealach a meadhon suaimhneis And the moon rose in the midst of content
Ho ro o i o ho ro eile Ho ro o i o ho ro eile
   
Dh'fhag mi beagan ri bhuain am maireach I left a little to cut on the morrow
Is choisich sinn comhla eadar na rathan And we walked together between the swathes
Thuit thu air speal bha fear eile air fhagail You fell on a scythe that another had left
Is ghearradh do chneas, is dhuilt e slanach And your skin was cut and refused to heal
Ho ro o i o ho ro eile Ho ro o i o ho ro eile