Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > James Graham > Siubhal > A' Bhriogais Uallach

   
Siubhal A' Bhriogais Uallach
   
Credits: Arranged by James Graham, Kris Drever & Mary Ann Kennedy
   
Appears On: Siubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Puirt-A-Beul" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd
"Be Siud" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Leis a' bhriogas uallaich, horo-o h With the fantastic breeks, horo-o hi
Leis a' bhriogais uallaich, ho ri ho r With the fantastic breeks, ho ri ho ro
Briogais an duin' uasail, horo-o h The gentleman's breeks, horo-o hi
'S iomadh duine chual i nach robh na cir Many a person heard of them that was not near them
   
(Sist) (Chorus)
   
Siod a' bhriogais fhasanta, horo-o h These were the trendy breeks
Bhriogais a bha agamsa, ho ri ho r The breeks that I had
Bha i muthas fada dhomh, ho ri ho r They were rather long
'S gad a chanainn farsaing air a h-uile digh And I would say wide in every way
   
(Sist) (Chorus)
   
'S chaidh mi chun an tillier, horo-o h I went to the tailor
'S gun gearradh e pirt dhi, ho ri ho r That he would cut some of it
Thuirt e airson pigheadh, horo-o h He said that for payment
Gun deanadh e dh air na bh' innte chl He would make two from the amount of cloth
   
(Sist) (Chorus)
   
Cha robh innt ach dibhaidh, horo-o h They were worthless
B' fharsuing anns a' chl i, ho ri ho r They were wide in the back
Gad a rachadh triir innt', horo-o h Though three people would go in them
Ghabhadh i co dhibh 'ad, gu brith an crr They would take them and more
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)
   
Saoil nach robh i cunnartach, horo-o h Don't you think they were dangerous?
Nuair a chuir mi umam i, ho ri ho r When I put them on
Shaoil iad nach robh duin' innte, horo-o h People thought there was no one in them
Gus an cual 'ad bruidhinn agus thuirt iad "" 'Til they heard talking and said, "Aw"
   
(Sist 3x) (Chorus 3x)