Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Out Of The Blue > Am Breacan Uallach

   
Out Of The Blue Am Breacan Uallach
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Mhoireach
   
Appears On: Out Of The Blue
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Ni mi'm breacan uallach, a-dhiu-bh I will take the heavy plaid
A' chuir air mo ghualainn, h-r-am-b And put it over my shoulder
A' dhreadh ris na cruachan, a-dhiu-bh I will climb the peaks
A' shealltainn air a' ghruagaich mu bheil an fhodhail To visit the maiden that all the excitement is about
   
Is ibhinn leam an n mi mar a ch mi nis e It makes me smile now
Mar tha nighean Sne an an Lag a' Mhilidh To think of Sine's daughter in Lag a' Mhilidh
O'n a fhuair i'n dleab tha mran mios oirr' And how, since receiving that legacy
Tha gach fear an geall oirre anns a' mhionaid Every man wants to promise himself to her
   
Chan eil fear 'san ite nach bi 'ga tathaich There isn't a male in the place who doesn't visit her
'S rdan aig mo 'mhthair a bhi 'ga leantainn With clear instructions from their mothers to pursue her
Uilleam aig Caitron' agus Peadar Fleming William, son of Catriona, and Peter Fleming
'S Eachunn againn-fhn bidh e dol 'n rathad And our own Hector follows the same path
   
(Sist) (Chorus)
   
Na cailleachan air chilidh 's a taobh an teallaich The old women, ceilidh-ing by the hearths
Togaidh iad beusan gu ruig a' ghealaich Praise her qualities all the way to the moon
Leis na fhuair i 'sheudan nuair dh'fhalbh a seanair With the store of jewels she got when her grandfather passed on
"Is i cho math gu fuaitheal, 's i fuathasach banail" "She's such an exquisite seamstress, and so terribly comely"
   
Tha seachd-bliadn' deug is crr bho'n bha i 'fichead More than seventeen years have elapsed since she was twenty
'S cha robh fear an tir oirre' chunnaic mise And never did I see anyone fancy her
Gus an d'fhuair i 'n trr a bh' aig Fear na Sgriodhaig Until she acquired the loot of Fear na Sgriodhaig
Noigeannan de'n r a bh' aig anns a' chiste With nuggets of gold inside a trunk
   
(Sist) (Chorus)
   
Am press a bh'anns an t-semar gur lonmhor 'ulaidh The press in the room bulged with treasures
Cuimhneachain bh'aig Domhnall air iomadh curaidh And souvenirs of many heroes, that Domhnall had
Sporan agus cnndadh a bh'aig Rgh Uilleam A purse with some coins that King William had
'S botul 'san robh ngadh o'n Ollamh Mhuileach And a bottle of the learned Muileach's medicine
   
Sgian-dubh agus tuagh bh'aig Rob Ruadh MacGreogair A sgian-dubh and an axe that Rob Roy had
Claidheamh a bh' aig Diarmad 's gu'n robh e biorach Diarman's sword, how sharp it was
Clogad a bh'aig Fionn aic' ann agus biodag A helmet of Fionn's, along with a dagger
Agus currachd-oidhche bh'aig Calum Cille And a night-cap that belonged to St. Columba
   
(Sist) (Chorus)