Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mackenzie > Camhanach > A' Fgail Ghriais

   
Camhanach A' Fgail Ghriais
   
Credits: Eilidh Mackenzie
   
Appears On: Camhanach
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A' Fgail Ghriais" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha h-uile n ciin All is calm
Ach sughaibh na mara Except for the sucking of the sea
Ag imlich bainne briste na gainneamh Lapping its broken, sandy milk
Tha crich an latha ann It is the end of the day
   
Tha an t-m nis air tighinn The time has now come
Is s' fheudar dhomh fgail And I must leave
A' dealachadh mar cheud ghrdh Parting like a first love
Ri ite nan Daoine From the place of the People
   
Tha mi fagail, a' fagail I am leaving, leaving
A' fagail ite mo chridh' Leaving my beloved place
Ach cumaidh mi mo chnan 's mo chel But I will keep my language and music
Feadh gach dthaich san siubhail mi Wherever I go
Cumaidh mi mo chnan 's mo chel I will keep my language and music
Cho fad 's a' bhitheas anail nam chr As long as there is breath in my body
(2x) (2x)
   
Tha 'm fraoch air Beinn Iomhair The heather on Beinn Iomhair
A' cagair ri orain ar sinnsear Whispers to the songs of our ancestors
Ach tha 'n dleab seo ga muthchadh But this legacy is being smothered
Le stoirm neo-bhnn bho dheas By a tuneless wind from the south
   
Tha mi fagail, a' fagail I am leaving, leaving
A' fagail ite mo chridh' Leaving my beloved place
Ach cumaidh mi mo chnan 's mo chel But I will keep my language and music
Feadh gach dthaich san siubhail mi Wherever I go
Cumaidh mi mo chnan 's mo chel I will keep my language and music
Cho fad 's a' bhitheas anail nam chr As long as there is breath in my body