Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Eilidh Mackenzie > Eideadh Na Sgeulachd > Puirt-A-Beul

   
Eideadh Na Sgeulachd Puirt-A-Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Eilidh Mackenzie
  a) A Bhriogais Uallach
b) Hai O Na h-Eireagan
c) 'S Trusaidh Mi Na Coilleagan
d) Tha Mi Dol A Dheanamh Banais
   
Appears On: Eideadh Na Sgeulachd
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "A' Bhriogais Uallach" on James Graham's album Siubhal
"Be Siud" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Be siud a bhriogais uallach ho ri um bi That was some pair of trousers
Briogais an duin' uasail ho ri um bo The gentleman's trousers
Nuair a chuir mi suas i ho ri um bi When I wore them
'S ioma duin' a chual' e nach robh na coir Many a fellow who heard was never near it
   
Chaidh mi chun an taillear ho ri um bi I went to the tailor
Feuch an toir e pairt dhi ho ri um bo To see if he would take them in
Thuirt e airson paigheadh ho ri um bi He said he could, for a fee
'San a rinn mi gaire le na h-innte chloimh I just laughed at all the cloth that was used
   
Be siud a bhriogais uallach ho ri um bi That was some pair of trousers
Briogais an duin' uasail ho ri um bo The gentleman's trousers
Nuair a chuir mi suas i ho ri um bi When I wore them
'S ioma duin' a chual' e nach robh na coir Many a fellow who heard was never near it
   
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Na h-eireagan, na h-eireagan The pullets, the pullets
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Nach aighear mar a dh'fhalbh iad Isn't it strange how they disappeared
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Na h-eireagan, na h-eireagan The pullets, the pullets
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Nach aighear mar a dh'fhalbh iad Isn't it strange how they disappeared
   
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
S ticket air an earball With tickets on their tails
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
Bha eireagan aig Bill ann Bill had pullets there
S ticket air an earball With tickets on their tails
   
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Na h-eireagan, na h-eireagan The pullets, the pullets
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Nach aighear mar a dh'fhalbh iad Isn't it strange how they disappeared
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Na h-eireagan, na h-eireagan The pullets, the pullets
Hai o na h-eireagan Hai o the pullets
Nach aighear mar a dh'fhalbh iad Isn't it strange how they disappeared
   
I dal a du vil I dal a du vil
I dal a du ho ro I dal a du ho ro
I dal a du vil I dal a du vil
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
I dal a du vil I dal a du vil
I dal a du ho ro I dal a du ho ro
I dal a du vil I dal a du vil
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
   
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
Shios anns na sgeirein ud Down in the high heavens
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
Shios anns na sgeirein ud Down in the high heavens
Gair aig an fhairge A shout from the ocean
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
   
I dal a du vil I dal a du vil
I dal a du ho ro I dal a du ho ro
I dal a du vil I dal a du vil
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
I dal a du vil I dal a du vil
I dal a du ho ro I dal a du ho ro
I dal a du vil I dal a du vil
'S trusaidh mi na coilleagan I will gather cockles
   
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a phsadh I'm going to make a wedding, I'm going to marry
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a phsadh I'm going to make a wedding, I'm going to marry
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a phsadh I'm going to make a wedding, I'm going to marry
H h h g nuair a thig mo dhchas H h h g when my sweetheart comes
   
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Ghe-am 'sa ghiodail-am 'sa ghiodail iodail oighrigh Ghe-am 'sa ghiodail-am 'sa ghiodail iodail oighrigh
   
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a riteach I'm going to make a wedding, I'm going to have a marriage-contract
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a riteach I'm going to make a wedding, I'm going to have a marriage-contract
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a riteach I'm going to make a wedding, I'm going to have a marriage-contract
H h h g nuair a thig mo cheud-ghaol H h h g when my first love comes
   
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Ghe-am 'sa ghiodail-am 'sa ghiodail iodail oighrigh Ghe-am 'sa ghiodail-am 'sa ghiodail iodail oighrigh