Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Roses And Tears > A' Rącan A Bh' Againne

   
Roses And Tears A' Rącan A Bh' Againne
   
Credits: Traditional; arranged by Capercaillie
  a) Iain Mór Fada Gņbhlach
b) A' Rącan A Bh' Againne
   
Appears On: Roses And Tears
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Mór fada gņbhlach
Iain mór fada gaolach
Iain mór fada gņbhlach
As deogh Mairi chaoileadh
Mór fada gņbhlach
Iain mór fada gaolach
Iain mór fada gņbhlach
As deogh Mairi chaoileadh

Null thar nan eileanan
A-null thar nan caolan
Null thar nan eileanan
As deogh Mairi chaoileadh
Null thar nan eileanan
A-null thar nan caolan
Null thar nan eileanan
As deogh Mairi chaoileadh

Tha toll air a bhata
'S tha toll air a bhirlinn
Tha toll air a bhata
'S tha chuiribh na saoir i
Tha toll air a bhata
'S tha toll air a bhirlinn
Tha toll air a bhata
'S tha chuiribh na saoir i

Null thar nan eileanan
A-null thar nan caolan
Null thar nan eileanan
As deogh Mairi chaoileadh
Null thar nan eileanan
A-null thar nan caolan
Null thar nan eileanan
As deogh Mairi chaoileadh

Tha h-aon oirre dha-oirre
Tha h-aon oirre tri-oirre
Tha h-aon oirre dha-oirre
Chairich na saoir i
Tha h-aon oirre dha-oirre
Tha h-aon oirre tri-oirre
Tha h-aon oirre dha-oirre
Chairich na saoir i

Null thar nan eileanan
A-null thar nan caolan
Null thar nan eileanan
As deogh Mairi chaoileadh
Null thar nan eileanan
A-null thar nan caolan
Null thar nan eileanan
As deogh Mairi chaoileadh

A' rącan a bh' againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rącan a bh' againne
'Si challain thug am bąs dha
A' rącan a bh' againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rącan a bh' againne
'Si challain thug am bąs dha

Chaidh e null air a lon
Chaidh e shuirgh' air na h'eoin
Thug mi sgriob air a thoir
'S gorach a bha mi
'Siomadh rud a rinn e riamh
Creididh mi gu robh e fior
Tunnagan a chaidh an fiadh
'S iadsan a shąbhail e

A' rącan a bh' againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rącan a bh' againne
'Si challain thug am bąs dha
A' rącan a bh' againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rącan a bh' againne
'Si challain thug am bąs dha
(2x)

Chaidh e null air a loch
Chaidh e punndach sa spot
Lubadh e a's a' phoit
Phlodadh gu bąs e
Gheibh sinn dinneir a-nochd
Nach do rinneadh leithid am poit
'N crotal thug mi far na cloich
'S clomh na caor a Spaintich

A' rącan a bh' againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rącan a bh' againne
'Si challain thug am bąs dha
A' rącan a bh' againne
Na mearlaich a thachair ris
A' rącan a bh' againne
'Si challain thug am bąs dha