Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > An Eilean Fhada Ledhas

   
Tladh Nan Cuantan An Eilean Fhada Ledhas
   
Credits: John "Knox" MacKenzie & John MacMillan; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha mo smuaintean iomadh uair Very often I think
San eilean uasal lainn Of the noble and beautiful island
Far an d' fhuair mi m' rach g Where I was brought up
Bu mhiann leam nis bhith tmh ann I wish I could live there now
   
An t-eilean 's a bheil daoine cire It is the island kindly people
Blth-chridheach is cirdeil Warm-hearted and friendly
Tha iad sona, modhail, ciin They are happy, mannerly and serene
Is cramach nan ndur And careful by nature
   
Eilean Leodhais tr mo rin The Isle of Lewis, my beloved land
Don tug mi igh nam phisde Which I revered as a child
Mo ghrdh air eilean fada an fhraoich I do love the long island of heather
Cha trig mi chaoidh, chan ill leam I shall never desert it, I would not wish to
   
Ch thu gillean ann tha tapaidh There you will see smart lads
Dreachmhor agus lidir Handsome and strong
Ch thu nighneagan tha bidheach And there you will also see comely girls
Modhail, stlda, mlda Who are polite, sedate and gentle
   
Air liathad ghlas ri taobh nan loch On green slopes beside the lochs
Ch thu crodh air gearraidh You will see cattle on home pastures
Bidh suthachas is cel ga sheinn And the shieling girls
Aig maighdeanan na h-irigh Singing merry songs
   
Chi thu ein air bhrr gach gig You will see birds on every branch
Ri seinn gu cridheil celmhor Singing heartily and melodiously
Toirt moladh mr don T as ird Giving praise to the Highest Being
Air son bhith tmh an Ledhas Because they live on Lewis
   
Togaibh fonn nis maille rium Join me now in song, always tunefully
Toirt moladh binn an cmhnaidh Exalting the fact that
Airson gun dh'raicheadh sinn ann We were raised there
San eilean fhada, Ledhas In the Long Island, Lewis