Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > Dchas > Am Brn Binn

   
Dchas Am Brn Binn
   
Credits: n/a
   
Appears On: Dchas
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Chunnaic Rgh Alba na shuain The King of Scotland saw in a dream
'N aona bhean bu ghile snuadh fn ghrin The fairest woman under the sun
'S gum b'fherr leis tuiteam dha cion And he preferred his heart's desire
Na cmhradh fir mar bha fhin Than to converse with men like himself
   
'S gum b'fherr leis tuiteam dha cion And he preferred his heart's desire
Na cmhradh fir mar bha fhin Than to converse with men like himself
Labhair Fionn-Falaich ri fian Fingal said to the champion
'Thid mise 'ga h-iarraidh dhuit I will go and bring her to you
   
Labhair Fionn-Falaich ri fian Fingal said to the champion
'Thid mise 'ga h-iarraidh dhuit I will go and bring her to you
Mi fhn 's mo ghille 's mo ch Myself, my boy and my dog
Nar triir a dh'iarraidh na mn The three of us will go to get the woman
   
Mi fhn 's mo ghille 's mo ch Myself, my boy and my dog
Nar triir a dh'iarraidh na mn The three of us will go to get the woman
Seachd seachdainnean is tr mos Seven weeks and three months
A thg sinn ri siubhal cuain Since we began sailing on the ocean
   
Seachd seachdainnean is tr mos Seven weeks and three months
A thg sinn ri siubhal cuain Since we began sailing on the ocean
Ma facas fearann neo fonn Without seeing dry land
Aig an danadh an long tmh Where our boat could shelter
   
Ma facas fearann neo fonn Without seeing dry land
Aig an danadh an long tmh Where our boat could shelter
Steach gu iomall a' chuain ghairbh In from the edge of the rough sea
Chunncas caisteal min-gheal gorm We saw a great castle of white and blue
   
Steach gu iomall a' chuain ghairbh In from the edge of the rough sea
Chunncas caisteal min-gheal gorm We saw a great castle of white and blue
Bu lonmhor uinneag is stuagh Many were the windows and gables
Bu lonmhor air cuach is corn Plentiful the cups and goblets
   
Bu lonmhor uinneag is stuagh Many were the windows and gables
Bu lonmhor air cuach is corn Plentiful the cups and goblets
'N m dhomh bhith teannadh ri bhun As I reached its foot
Thinig slabhraidh dhubh an nuas A hooked chain descended
   
'N m dhomh bhith teannadh ri bhun As I reached its foot
Thinig slabhraidh dhubh an nuas A hooked chain descended
Cha d' ghabh mi eagal neo fiamh I did not fear or flinch
Ghabh mi oirre nam ruith suas I reached for it, running upwards
   
Cha d' ghabh mi eagal neo fiamh I did not fear or flinch
Ghabh mi oirre nam ruith suas I reached for it, running upwards
Chunncas a' bhean bhrid gheal g I saw the fair white-veiled young woman
Ann an cathair ir a-staigh On a golden throne within
   
Chunncas a' bhean bhrid gheal g I saw the fair white-veiled young woman
Ann an cathair ir a-staigh On a golden throne within
Strl dhe'n t-soda fo d bhonn A ribbon of silk beneath her feet
'S bheannaich mise dha ghis ghil And I blessed her fair countenance
   
Strl dhe'n t-soda fo d bhonn A ribbon of silk beneath her feet
'S bheannaich mise dha ghis ghil And I blessed her fair countenance
'Fhleasgaich a thinig o'n chuan Young man who came from the sea
'S fuar do bheannachadh oirnn Cold is your blessing upon us
   
'Fhleasgaich a thinig o'n chuan Young man who came from the sea
'S fuar do bheannachadh oirnn Cold is your blessing upon us
Teann nall do cheann air mo ghlin Come rest your head on my knee
'S seinnidh mi dhuit cruit is cel And I will play you harp music
   
Teann nall do cheann air mo ghlin Come rest your head on my knee
'S seinnidh mi dhuit cruit is cel And I will play you harp music
Cruit air uchd an aona-ghil ir A harp on the fairest, fresh lap
'S guirme sil 's gile deud The bluest eye and the whitest jaw
   
Cruit air uchd an aona-ghil ir A harp on the fairest, fresh lap
'S guirme sil 's gile deud The bluest eye and the whitest jaw
Thuit esan na shiorram suaint He fell into a quiet dreamland
Didh bhith cuartachadh chuain ghairbh Having traversed the wild oceans
   
Thuit esan na shiorram suaint He fell into a quiet dreamland
Didh bhith cuartachadh chuain ghairbh Having traversed the wild oceans
Ghoid i 'n claidheamh geur fo crios She stole the sharp sword from its belt
Thilg i dheth gun fhiosad' an ceann And she stealthily cut off his head
   
Ghoid i 'n claidheamh geur fo crios She stole the sharp sword from its belt
Thilg i dheth gun fhiosad' an ceann And she stealthily cut off his head
Sin agaibh deireadh mo sgiil That's the end of my story
'S mar a sheinneadh am Brn Binn And how the Sweet Sorrow is sung