Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > An Gidheal A' Fgail A Dhthcha

   
Tladh Nan Cuantan An Gidheal A' Fgail A Dhthcha
   
Credits: Rev. Murdo Smith; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha m' inntinn trom fo luasgan I feel depressed and ill at ease
'S mi gluasad as an it' As I depart from the place
'S an robh mi g a' buachailleachd Where I was a herder when I was young
Bho ghluaisinn na mo phisd' Where I ran about as a child
Air feadh nan gleann 's na mintich Among the glens and moors
'S am bheil na h-ein len l Inhabited by birds with their nestlings
'S na srathan glasa bidheach Among the beautiful green straths
Far 'n goir an smerach trth Where early sings the thrush
   
'S e 'n diugh cur riut mo chlaibh It is because I am turning my back
A dh'fhg fo dhrichd mo ghruaidh On you today that my cheeks are wet
Na deir a' ruith fo m' shuilibh Tears run from my eyes
'Nuair bheir mi sil mun cuairt As I look around me
'S chi mi far am b' bhaist dhomh And see where the plowing
Bhi 'g iteach 'us a' buain And the harvesting took place
An-diugh a bhith ga fhgail And today I am leaving all this
Gu dhol a thmh thar chuain To live across the ocean
   
Carson nach gabhainn cmhnaidh Why shouldn't I live
Far na thogadh g mi suas Where I was brought up
Oir cha bhiodh dith mo lin orm I would not lack sustenance
An Ledhas nam beann fuar? In Lewis of the cold hills
Tha bradan agus fiadh ann Salmon and deer are to be found there
Tha iasg gu pailt sa chuan As well as plenty of fish from the ocean
'S tha 'm fearann beartach bidheach And the land which produces
A chinneas pr le luach Abundant crops is rich and beautiful
   
Ged is cruaidh an trth seo Although I find it hard at this time
Bhith fgail tr nam beann To be leaving the land of the hills
Bidh sil agam gach trth ris I will always be hopeful
Gu 'n tr mi sgriob a-null Of making a return trip
A dh'amharc air mo chirdean To see my friends
Tha tmh a-measg nan gleann Who live in the glen
'S an ribhinn g, 's mo ghrdh-sa And to bring back the young maiden, my beloved one
A thoirt thar sile leam With me across the sea
   
Tha 'n in' a-nis a dlthachadh Departure time approaches
'S na siil air an cur suas And the sails are raised
Airson ar crs a stiireadh To steer our course
An aghaidh smid a' chuain Against the dashing of the ocean waves
Sinn crathadh lmh gu brnach We shake hands sorrowfully
'S na deir a' ruith gu luath As the tears run copiously
O soraidh sln le Sternabhagh Oh farewell to Stornoway
'S le Ledhas nam beann fuar And to Lewis of the cold hills