Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Delirium > Aodann Srath Bhin

   
Delirium Aodann Srath Bhin
   
Credits: Traditional; arranged by Capercaillie
   
Appears On: Delirium
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Aodann Srathbhain" by Mairi Morrison on the Ar Cnan 'S Ar Cel compilation
   

Lyrics: English Translation:
   
'S mi ri imeachd nam aonar Walking out early
Anns an g-mhadain Mhigh Alone on a morning in May
Feadh lantaichean uaine Among green fields
Mar fhear-fuadain gun stth An outcast and purposeless
Nuair a chunnaich mi a' ghruagach I saw a maiden
An taobh shuas dhiom a' tmh Who lived some way above me
'S i ri nigh'a cuid aodaich As she washed her clothes
Mach air aodann Srath Bhin Out on the slopes of Strath Ban
   
An sin dhrich mi suas I then climbed upwards
Far 'n robh gruagach mo ghridh To the maiden I loved
Is labhair mi rithe And courteously and mildly
Gu sobhalta tlth I spoke to her
"Tha bliadhn'agus crr "It's over a year
Bhon a thisich an grdh Since our love began
Is ma bhitheas tu denach And if you are willing
N sinn psadh gun dil" We shall marry at once"
   
"Gu psadh, gu psadh "Marry? I'm too young
Ro g tha mi 'n drsd' To marry just now
Gu bheil teang'aig do shersa Your sort has tongue
Dhanadh fgradh 's gach it That could cause trouble anywhere
Gum biodh m'athair 's mo mhthair My father and mother
Gam chineadh gu brth Would scold me forever more
Nam psainn do leithid If I were to marry the likes of you
O fhleasgaich gun stth" You feckless young man"
   
Ach a nonagan ga But you young girls everywhere
Tha gun phsadh 's gach it' Who are still unmarried
Na diltaibh fir ga Don't go turning young men down
Le mrchuis no tir Through pride or contempt
Nach muladach dhmhsa How sad for me
Bhith gun phsadh gu brth To be unmarried forever more
'S fheudar fuireach nam aonar I'll have to live alone
Mach air aodann Srath Bhin Out on the slopes of Strath Ban