Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Eilidh Mackenzie > Eideadh Na Sgeulachd > A' Fągail Ghriais

   
Eideadh Na Sgeulachd A' Fągail Ghriais
   
Credits: Eilidh Mackenzie
   
Appears On: Eideadh Na Sgeulachd
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A' Fągail Ghriais" on Mackenzie's album Camhanach
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha a h-uile ni ciuin Everything is calm
Ach sughaibh na mara Except the drawing of the sea
Ag imlich bainne briste na gainneamh Lapping its broken, sandy milk
Tha crioch an latha ann It is the end of the day
   
Tha an t-am nis air tighinn The time has now come
Is s'fheudar dhomh fagail When I must leave
A' dealachadh mar cheud ghradh Parting like a first love
Ri aite nan Daoine From the place of the People
   
Tha mi fagail, a' fagail I am leaving, leaving
A' fagail aite mo chridh' Leaving my beloved place
Ach cumaidh mi mo chanan 's mo cheol But I will keep my language and my music
Feadh gach duthaich 's an siubhail mi Wherever I go
Cumaidh mi mo chanan 's mo cheol I will keep my language and my music
Cho fad 's a bhitheas anail nam chre As long as there is a breath in my body
   
Tha am fraoch air Beinn Iomhair The heather on Beinn Iomhair
A' cagair ri orain ar sinnsear Is whispering to the songs of our ancestors
Ach tha'n dileab seo ga muthchadh But this legacy is being smothered
Le stoirm neo-bhinn bho dheas By a harsh storm from the south
   
Tha mi fagail, a' fagail I am leaving, leaving
A' fagail Ghriais mo chridh' Leaving my beloved Gress
Ach cumaidh mi mo chanan 's mo cheol But I will keep my language and my music
Feadh gach duthaich 's an siubhail mi Wherever I go
Cumaidh mi mo chanan 's mo cheol I will keep my language and my music
Cho fad 's a bhitheas anail nam chre As long as there is a breath in my body
   
Tha a h-uile ni ciuin Everything is calm
Ach sughaibh na mara Except the drawing of the sea
Ag imlich bainne briste na gainneamh Lapping its broken, sandy milk
Tha crioch an latha ann It is the end of the day