Celtic Lyrics Corner > Song List > O

Song List - O

Song Title Artist/Group Album(s) Notes
O Chruinneig E Chruinneig Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
O Co Thogas Anna Murray Tri Nithean  
O Come, O Come, Emmanuel Enya And Winter Came... See also "Emmanuel" by Loreena McKennitt
O Dheara, 'Sheanduine Danu When All Is Said And Done See also "An Seanduine Doite" by Relativity & "An Seanduine Doite" by Cathie Ryan
O For A Closer Walk Margaret Becker, Maire Brennan & Joanne Hogg In Christ Alone  
O Ho Na Ribeannan Tannas Ru-Ra a) O Ho Na Ribeannan
b) Sean Truibhas
c) Faca Tu Saor An t-Sabhaidh - see also "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes & "Saor An t-Sabhaidh" by Talitha MacKenzie
O Holy Night Anuna Winter Songs  
O Hu As Mo Run Air Maggie MacInnes Spiorad Beatha  
O Ignis Spiritus Anuna Sensation  
O Luaidh Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh  
O Maria Anuna Sensation  
O Mhairi E Mhairi Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
O Mhairi 'S Tu Mo Mhairi Margaret Stewart & Allan MacDonald Fhuair Mi Pog  
O Mhairi's Tu Mo Mhairi Karen Matheson Downriver a) Riobainean Riomhach
b) O Mhairi's Tu Mo Mhairi
O Mo Dhuthaich Alyth McCormack An Iomall See also "Oh Mo Dhuthaich" by Capercaillie
O Nach Eisdeadh Karen Matheson Downriver  
O Nighean Donn Nan Gobhar Mary Jane Lamond Storas  
O Ro Song Of The Sea Antoinette McKenna & Sean Nua Voices Of Celtic Women 2 (compilation)  
O Row My Little Boat Katie McMahon Shine See also "Hin Barra" by Anuna; "Oro Mo Bhaidin" by The Cassidys; "Oro Mo Bhaidin" by Cathie Ryan
O 'S Toil 'S Gu Ro Thoil Leam Donnie Murdo MacLeod Gaelic Scotland (compilation)  
O 'S Toil 'S Gur Ro-thoil Leam James Graham Siubhal  
O Teannaibh Dluth Is Togaibh Fonn Catherine-Ann MacPhee Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation)  
O, Tha Mise Fo Ghruaimean Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh  
O Thoir A Nall Am Botul Cliar Gun Tamh  
O Viridissima Anuna Omnis (Irish Release); Omnis (U.S. Release)  
Ocean Anuna Cynara  
Och Oin Mo Chailinn James Graham Siubhal See also "Mo Shuil Ad Dheidh" by Mackenzie
Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh Margaret Stewart & Allan MacDonald Fhuair Mi Pog See also "Am Buachaille Ban" by Back Of The Moon; "Am Buachaille Ban" by Capercaillie; "Am Buachaille Ban" by Cliar; "Air Fail A Lail O" by Mouth Music
Ochoin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Gradh Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn! See also "Am Buachaille Ban" by Back Of The Moon; "Am Buachaille Ban" by Capercaillie; "Am Buachaille Ban" by Cliar; "Air Fail A Lail O" by Mouth Music
Ochon An Gorta Mor Dervish Spirit  
Ochon An Gorta Mor Roisin Elsafty Gaelic Ireland (compilation) no lyrics available
O'Donaghue's Mistress Katie McMahon Shine  
Of This Land Clannad Landmarks  
Oganaich An Or-fhiult Bhuidhe Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh  
Oganaich Uir A Rinn M' Fhagail Julie Fowlis Mar A Tha Mo Chridhe  
Oh Mo Dhuthaich Capercaillie Sidewaulk; The Blood Is Strong See also "O Mo Dhuthaich" by Alyth McCormack
Oh Wee White Rose Sileas Beating Harps  
Oiche Chiuin Enya Only If... (single); Only Time Remix (single); Sounds Of The Season (single); And Winter Came... See also "Silent Night" by Anuna; "Silent Night" by Katie McMahon; "Silent Night" by Meav Ni Mhaolchatha
Oiche Chuin Moya Brennan An Irish Christmas (U.K. Release); An Irish Christmas (U.S. Release) See also "Silent Night" by Anuna; "Silent Night" by Katie McMahon; "Silent Night" by Meav Ni Mhaolchatha
Oilean Na Teiscinne Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn  
Old Crone, The Capercaillie Choice Language  
Old Hags Set, The Tannas Ru-Ra; Celtic Voices (compilation) a) Lucy Cassidy
b) Ruidhleadh Cailleach - see also "Puirt A Beul" by Dochas; "Sheatadh Cailleach" by Talitha MacKenzie; "Puirt A Beul" by Sileas
c) An Drochaid Chluiteach
d) The Smith Killiechassie
Old Ways, The Loreena McKennitt The Visit; Live In Paris And Toronto  
On A Sea Of Fleur De Lis Solas Waiting For An Echo  
On My Way Home Enya The Memory Of Trees; On My Way Home (single); Paint The Sky With Stars  
On Taobh Tuathail Amach Kila Tog E Go Bog E  
On Your Shore Enya Watermark  
Once In A Very Blue Moon Mary Black By The Time It Gets Dark  
Once Loved A Boy Grada Endeavour  
Once You Had Gold Enya The Memory Of Trees  
One And Only Mary Black Shine  
One By One Enya A Day Without Rain  
One, I Love Karan Casey Songlines  
One I Love Meav Ni Mhaolchatha Meav  
One More Chance Karen Matheson The Dreaming Sea  
One Toy Soldier Enya And Winter Came...  
One Way Donkey Ride Mary Black The Holy Ground  
One World Chloe Agnew, Orla Fallon, Meav Ni Mhaolchatha & Lisa Kelly Celtic Woman (soundtrack)  
Only A Woman's Heart Eleanor McEvoy Celtic Moods (compilation)  
Only If... Enya Paint The Sky With Stars; Only If... (single)  
Only In My Mind Ashley Davis Closer To You  
Only Nineteen Years Old Danu When All Is Said And Done  
Only One Way Karine Polwart Faultlines  
Only Time Enya A Day Without Rain; Only Time (single); Only Time Remix (single)  
Oor Hamlet Adam McNaughtan Scotland The Real (compilation)  
Open Sky Iona Open Sky  
Oran Capercaillie Secret People  
Oran A' Mharaiche Maggie MacInnes Spiorad Beatha  
Oran A' Phiognaig Mary Jane Lamond Orain Ghaidhlig  
Oran Air Bhreith A Phrionnsa Tearlaich Capercaillie Glenfinnan  
Oran Am An Iasgach Calum Alex MacMillan Taladh Nan Cuantan  
Oran An t-Saighdear Arthur Cormack Ruith Na Gaoith  
Oran An t-Saighdeir James Graham Siubhal  
Oran Balaich Eoghainn Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd  
Oran Chalum Sgaire Rachel Walker Braighe Loch Iall See also "Calum Sgaire" by the Bothy Band & "Calum Sgaire" by Mairi MacInnes
Oran Dhomhnaill Phadraig Iagain Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh  
Oran Do Ghille A Chaidh A Bhathadh Mary Jane Lamond Suas E!  
Oran Do Loch Iall Capercaillie Glenfinnan  
Oran Eile Air An Aobhar Cheudna Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og  
Oran Eile Don Phrionnsa Capercaillie Glenfinnan  
Oran Fear Ghlinne-Cuaich Margaret Stewart & Allan MacDonald Colla Mo Run  
Oran Gaoil A Rinneadh Ri Taobh Loch Laomain Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd  
Oran Gillean Alasdair Mhoir Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh  
Oran Luaidh Mary Jane Lamond Storas  
Oran Na Bantraich Maggie MacInnes Eilean Mara  
Oran Na Cloiche Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh  
Oran Na Cloiche Mairi MacInnes Orosay  
Oran Na Maighdinn-mhara Ishbel MacAskill Sioda  
Oran Nan Raiders Julie Fowlis Cuilidh  
Oran Sniomh Mary Jane Lamond Suas E!  
Oran Sugraidh Capercaillie Roses And Tears See also "'Si Nighean Mo Ghaoil, An Nighean Donn g" by Cliar & "Nighean Mo Ghaol" by Anna Murray
Oran Talaidh An Eich-Uisge Margaret Stewart & Allan MacDonald Colla Mo Run  
Oran Talaidh Na Mna-Sidhe Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh  
Oran Uibhist Mairi MacInnes Orosay  
Orinoco Flow Enya Watermark; Paint The Sky With Stars  
Orinoco Flow Lisa Kelly, Orla Fallon & Meav Ni Mhaolchatha Celtic Woman (soundtrack)  
Oro Maire Brennan Maire  
Oro Bog Liom I The Cassidys Singing From Memory  
Oro Mo Bhaidin Cathie Ryan Cathie Ryan See also "Hin Barra" by Anuna & "O Row My Little Boat" by Katie McMahon
Oro Mo Bhaidin The Cassidys Singing From Memory See also "Hin Barra" by Anuna & "O Row My Little Boat" by Katie McMahon
Oro Se Do Bheatha 'Bhaile The Cassidys Singing From Memory  
Oro, Se Do Bheatha 'Bhaile Norland Wind Atlantic Driftwood  
Orosay Mairi MacInnes Orosay  
Orra Bhonna Bhonnagan Mairi MacInnes Orosay  
Other Side, The Clannad Banba  
Our Wedding Day Anuna Celtic Origins See also "She Moves Through The Fair" by Mary Black; "She Moved Through The Fair" by Maire Brennan; "She Moved Thru' The Fair" from Celtic Woman; "She Moved Thro' The Fair" by Orla Fallon; "She Moved Through The Fair" by Loreena McKennitt; "She Moved Through The Fair" by Meav Ni Mhaolchatha
Our Wedding Day Anne Buckley & The Players Lord Of The Dance (soundtrack) See also "She Moves Through The Fair" by Mary Black; "She Moved Through The Fair" by Maire Brennan; "She Moved Thru' The Fair" from Celtic Woman; "She Moved Thro' The Fair" by Orla Fallon; "She Moved Through The Fair" by Loreena McKennitt; "She Moved Through The Fair" by Meav Ni Mhaolchatha
Our World Maire Brennan Perfect Time  
Outlandish Knight, The Danu Think Before You Think See also "May Colvin" by Sileas
Outlaws Capercaillie Get Out; Dusk Till Dawn  
Over Fields Of Green Margaret Becker, Maire Brennan & Joanne Hogg In Christ Alone  
Over The Rainbow Chloe Agnew, Meav Ni Mhaolchatha, Orla Fallon & Hayley Westenra Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Owen's Boat Talitha MacKenzie Solas See also "Seallaibh Curraigh Eoghainn" by Mary Jane Lamond; "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes; "Seallaibh Curaigh Eoghainn" by Tannas
Ower The Hills And Faur Awa' Tannahill Weavers Arnish Light  
Ower The Moor Amang The Heather Tannahill Weavers Alchemy See also "Down The Moor" by Katie McMahon