Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Suas E! > ran Do Ghille A Chaidh A Bhthadh

   
Suas E! ran Do Ghille A Chaidh A Bhthadh
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Suas E!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'S ann aig Port an Taigh-iridh From Port Taigh-iridh
Thog a shiil ris a' bhta The ship set sail
Cha b'i 'n stiir a rinn d'fhgail You weren't abandoned by the rudder
Ach gun do dh'fhillinich na bird But the planking failed
   
Sist: Chorus (after each verse):
Air fil irnn rirnn oich a rnn Air fil irnn rirnn oich a rnn
Air fil irnn rirnn ho r ho Air fil irnn rirnn ho r ho
Air fil irnn rirnn oich a rnn Air fil irnn rirnn oich a rnn
   
'S ann shios aig Sgeir Chailleach At the bottom of Sgeir-chailleach
Tha mo ghaolsa 'na laighidh My love lies
Fo fhaoileig na maradh Under the seagull
'S fo ghleannan nan stuadh And the waves' tempest
   
'S mr am beud do chl clannach It's a pity that your curled tresses
Bhi 'ga reubadh 's an fheamainn Are rent by the seaweed
Gun chiste, gun anart With no coffin or shroud
Ach gainneamh a' ghruinnd But the sand of the sea-floor
   
Cha truagh leam do phiuthar I don't pity your sister
Ged a tha i fo mhulad Though she is glum
Thid is' ann an cuideachd She will again enjoy company
'S thid a mulad air chl And put her sorrow behind her
   
Ach 's truagh leam do mhthair I pity your mother
'Si shaothraich air d'rach Who labored at your rearing
'S cha d'fhuair i dhe d'fhbhar She received nothing of your favour
A bhi 'gad chradh 's an ir To place you under the ground
   
Fhir nan camagan donna Man of the curled locks
Uchd ghil 's a' bhroillich shoilleir White throat and bright chest
'S mis' a rachadh 'ad choinnimh I would go eagerly
'S cha bu choma leam thu To meet you
   
'S mi dreadh 's a' ternadh I climb and descend
Nam bruaichean rda The high hills
Ch mi 'tighinn am bta I see the boat coming
Gun mo ghrdh air a stiir Without my love at its helm
   
'S mi 'dreadh a' bhealaich My footstep is heavy
'S trom mo cheum 's mi air m'aineol As I climb the unfamiliar mountain pass
Ma bha sgradh air m'aire If I had any thought of lovemaking
Chaidh e tamull air chl It was set aside
   
Nuair a thruiseas na gillean When the lads gather
A sheinneas an fhdheall And the fiddle is played
Ciamar a thogas mo chridhe How can I be cheered
'S gun thu 'tighinn, a rin Without your arrival?