Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > Oran m An Iasgach

   
Tladh Nan Cuantan Oran m An Iasgach
   
Credits: Traditional; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
'S ghabh i an cuan a tuath gu Sealtainn Taking the northern ocean to Shetland
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
Gur e mise tha gu cianail I feel very weary
An Ceann Phdraig aig an iasgach In Peterhead at the fishing
'S mr a fhuair sinn ann de mhobhadh There we found much mischief
Ged a dhanamaid am barrachd Although we ourselves were capable of more
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
Nuair a rinig sinn an t-ite When we arrived at the place
An robh na mucan mr a' tmhachd Wher the great whales live
Thuirt e, "Tilg a-mach an tril He called, "Let out the trawl
'S gum bi i ln againn sa mhadainn" So that it will be full by morning"
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
Anns a' mhadainn moch Dimirt Early on Tuesday morning
O, 's ann oirre bha an coltas grnnda The weather looked very grim
'S chuir iad mise dhan druim-rca They sent me the corked part of the net
Gus na chaill mo lmhan an craiceann Until I lost the skin off my hands
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
Nuair a fhuair sinn uile air brd iad When we got them all on board
Chuir sinn ar guaillean on fhoremast We put our shoulders to the foremast
Chaidh e suas gun duine lenadh It was raised without anyone being injured
Mar a dh'irdaich Rgh nam Feartan As ordained by the King of the Elements
   
A' dol seachad Inbhir-Uige Passing Wick the wind
Bha i an iar dheas 's i na smid as Was driving strong from the southwest
Bodach na curraice ga stiireadh The Old Man with the cap was steering
'S cha robh cmhnadh aig' air a h-astar And he did not cut down on his speed
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
A' dol seachad Bgh an Teampuill Going past Temple Bay it looked
B'aognaidh a coltas san m sin It looked terrifying
Sheas am bodach iomadh geamhradh The Old Man had endured many a winter
'S thinig car na cheann an l ud But he got a twist in his neck that day
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
'S mun do rinig i Ceann Phdraig And before we reached Peterhead
Cha robh guth air crdh na limhe There was no mention of the pain in my hands
Air eagal gun rachadh mo bhthadh In case I would be drowned
'S nach fhaicinn gu brth mo leannan And never again see my sweetheart
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank
   
'S ghabh i an cuan a tuath gu Sealtainn Taking the northern ocean to Shetland
Dh'fhalbh sinn Diluain chun a' Bhanca On Monday we set off for the Bank