Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Suas E! > ran Snomh

   
Suas E! ran Snomh
   
Credits: Traditional; John Rory Stewart
   
Appears On: Suas E!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
'S iomadh caileag bhidheach laghach Many a lovely, pleasant young woman
A bhios 'na suidh' aig cuibhlidh Will sit at the spinning wheel
A' snomh nan rolag 's seinn nan luinneag Plying the rolls and crooning melodies
Bidh gach currac binn ann All the peaked mutches will be present
A' snithlean bidheach ruith ro' meirean Lovely yarn coursing through her fingers
Cothrom, cmhnard, snte Finished, smooth and stretched
A falt 'na dhual bhos cionn a cluais Her hair arranged in a plait
'Ga chumail suas le cr ann Held by a comb above her ear
   
A Nic Therlaich, air do shlinte A drink to your health, oh daughter of Charles
Bidh sinn cirdeil daonnan We shall always be cordial
Bidh thusa 'fs, bidh mise 'cnmh You will increase and I shall wither
'S mo cheann cho bn ri faoileig My head white as a gull's
Bu mhr leam an toileach a thug siod dhomhs' It gave me great pleasure
A laighe blth ri d'thaobhsa To lay warm by your side
Nuair thig an geamhradh, bdh tu ss When winter comes you will be working
Aig nigheann bhn Nic Mhaoilein For MacMillan's fair-haired daughter
   
(Sist) (Chorus)
   
Thig a'chuibhle cuairt car o dheas na o thuath The wheel will come spinning from south or from north
Agus gheobh ar n'easdairdean duais an eucoir And our enemies will receive the reward of their crime
   
Nuair thig an geamhradh, 's m nam bainnsean When winter comes and the season for weddings
Gheobh sinn dram' dhe 'n Tiseach We'll get a dram of spirits
'S bidh Nollaig chridheil aig cloinn nighean The girls and young boys
'S aig na gillean ga Will enjoy a merry Christmas
Bidh mnathan g a' ruith 's a' leum Young women will bustle about
'S cuid dhiubh 'g igheachd ran Some of them calling out songs
Bidh srannd aig bodaich ann am fodar Old men sitting in the straw
'S sogan orr' a' cmhradh Will drone contentedly in conversation
   
(Sist) (Chorus)
   
Thig a'chuibhle cuairt car o dheas na o thuath The wheel will come spinning from south or from north
Agus gheobh ar n'easdairdean duais an eucoir And our enemies will receive the reward of their crime