Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Glenfinnan > Oran Do Loch Iall

   
Glenfinnan Oran Do Loch Iall
   
Credits: Alasdair Cameron
   
Appears On: Glenfinnan
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
O deoch-slainte mo ghaisgich Here's health to my hero
'S coir a faicinn 'ga lionadh 'Tis right full to fill it
Us a cumail an cleachdadh And to keep it in practice
Mar fasan da rireadh As truly a fashion
H-uile fear leis nach ait i Every man who dislikes it
F'agam esan an iotadh I shall leave him a-thirsting
Bhith 'ga h-ol gur h-e b'annsa To drink it were pleasant
Ma's branndaidh no fion i In wine or in brandy
Gur e b'annsa, gur e b'annsa So pleasant, so pleasant
   
'S a Dhomhnuill oig Abraich Young Donald from Lochaber
Do shlainte gum faic mi mun'n cuairt i Thy health may I see drunk around me
An t-og firinneach smachdail The youth faithful, commanding
Nach robh tais an am cruadail And in danger unflinching
'S beag iongnadh an t-ardan Little wonder that pride shines
Bhith gu h-ard ann ad ghruaidhean So high in thy visage
'S a liuthad fuil rioghail While so much blood royal
Tha sioladh mu d'ghuillibh Does run by thy shoulders
'S a liuthad fuil, 's a liuthad fuil So much blood, so much blood
   
'S dearbhadh air sin Sliabh a' Chlamhain It was shown at Gladsmuir
Gun d'fhuair sibh barrachd an cruadal Thou excelledst in valor
Thug thu an duthchas o d'sheanair Thy spirit tookst from thy grandsire
B'ard-cheannard air sluagh e Who of hosts was commander
Tha mo dhuil anns an Trianaid And my hope's in the Trinity
Ma's ni thig gu buaidh e If this thing came to triumph
Gum faic mi thu ad Dhiuca I'll see thee win a Dukedom
An deidh an crun ud a bhuannachd When that crown has been gained
'Is 'nad Dhiuc', 'is 'nad Dhiuc' As a duke, as a duke
   
Cha b'e siubhal na slainte Nor did that coward rabble
Bh'aig a' ghraisg us a'teicheadh Take to fleeing in safety
'S iomadh cota ruadh maduir For many a red-coat
Bh'anns an araich gun leithcheann Lay on the field headless
Agus slinnein o'n ghualainn And arms from their shoulders
Agus cnuac chaidh a leagail And crowns off were stricken
Le luths nam fear laidir By the keen, mighty heroes
Ghabh an t-ardan gun eagal Haughty, and fearless
Le luths nam fear, le luths nam fear... By the strength of men, by the strength of men...