Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Eilidh Mackenzie > Eideadh Na Sgeulachd > Oran Balaich Eoghainn

   
Eideadh Na Sgeulachd Oran Balaich Eoghainn
   
Credits: Traditional; arranged by Eilidh Mackenzie
   
Appears On: Eideadh Na Sgeulachd
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children
Nach till thugam a-chaoidh a-nall Who will never come back here to me
'S e dh'fhg mo chridhe-sa cho trom What has left my heart so heavy
Mar a bhios a' chlann air m'aire Is the way my children are on my mind
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children
   
'S beag mo shunnd ris a' chuir-suas I have no heart for the seaweed work
Chan ann air a tha mo smuain It is not what is in my thoughts
Nuair nach d'fhuair mi mo dh luaidh When I have not found my two loved ones
Gus an cur an uaigh 's an anart To lay there in a grave, in shrouds
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children
   
Thug mi sgrob a mach an d I took a walk outside yesterday
'S fhuair mi saighead a bha geur And what I found pierced my heart
Falmadair a bh'agaibh fhin The tiller that was yours
'S ann a thrig e sibh dh'ur n-aindeoin It gave way for all you could do
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children
   
Gura mise th'air mo len I am heartbroken
Mu Iain, an gille crr Over John, my kind son
Nuair a shuidheadh tu mu'n bhrd When you sat around the table
'S tu nach sbhradh oirnn an drma You would not stint on a dram
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children
   
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children
Nach till thugam a-chaoidh a-nall Who will never come back here to me
'S e dh'fhg mo chridhe-sa cho trom What has left my heart so heavy
Mar a bhios a' chlann air m'aire Is the way my children are on my mind
O 's ann tha mo ghaol a' chlann Oh how I love my children