Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > Oran Na Cloiche

   
g-Mhadainn Shamhraidh Oran Na Cloiche
   
Credits: Donald MacIntyre; arranged by Kathleen MacInnes & Iain MacDonald
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Oran Na Cloiche" on Mairi MacInnes' album Orosay
   

Lyrics: English Translation:
   
A' Chlach a bha mo sheanmhair The Stone that my grandmother
'S mo sheanair oirre seanchas And grandfather used to talk about
Air tilleadh mar a dh'fhalbh i Has returned as it left
Mo ghalghad a' Chlach My brave Stone
'S gur coma leam i 'n Cearrara And I don't care whether it's in Kerrera
An Calasraid no 'n Calbhaigh Callendar or Calvay
Cho fad' 's a tha i 'n Albainn As long as it's in
Nan garbhlaichean cas Steep, rugged Scotland
   
Sist: Chorus (after each verse):
'S i u ro bha ho ro hilli um bo ha 'S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
'S i u ro bha ho ro hilli um bo ha 'S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
   
Ga cur an ite tearmainn To be put in a place of refuge
A chumas i gu falachaidh Which will conceal it safely
'S nach urrainn iad, nach dearg iad So that they can't, they won't manage to
Air sgealb dhith thoirt s Remove a single fragment of it
A' Chlach a chaidh a dhth oirnn The Stone that was lost to us
Air faighinn s an nean Prised from their grasp
'S gu deimhinne, ma thill i And certainly, if it has returned
Tha 'n n sin gu math That's a very good thing
   
Mionnan air fear dernaidh Let us swear by our hand
Gach mthair is mac Each and every one of us
Nach leig sinn ann an gbhadh That we will allow nothing to endanger
Am fear a thug ss i The man who unloosed it
'S a mhiontraig air a ternadh And dared to rescue it
ite gum tlachd From an unpleasant place
Ma chuireas iad an lmh air If they lay hands on him
Chan fhuilear dhuinn bhith lidir We'll need to be strong
Is buill' thoirt air a thillibh And strike a blow for him
Le stilinn amach Using steel
   
'S bha 'm Ministear cho trsach The Minister was so sorrowful
Sa mhadainn nuair a dhisg e When he woke that morning
'S praban air a shilean His eyes bleary
A' tionndadh amach As he turned out
E coiseachd feadh an rlair Walking the floor
Ag ochanaich 's ag rnaigh Sighing and praying
'S a' coimhead air a' chil And looking at the nook
Anns an d' ionndrainn e Chlach Where he'd found the Stone missing
   
Sin far robh an stireachd There was much pacing
'S an ruith air feadh an lir ann And running 'round the floor
Gun smid aige ri ridhtinn And all he could say was
Ach "Cit 'n deach a' Chlach? "Where did the Stone go?"
'S a Mhoire, Mhoire, Mhthair And, "By the Holy Mother
Gu d n mise mireach What will I do tomorrow
Tha fios a'm gum bi bhnrainn I know the Queen
A' fgail a beachd" Will be beside herself"
   
Gun tuirt e 's dath a' bhis air Said he, looking deathly pale
"Cha chreidinn-sa gu brth e "I'd never have believed
Gu togadh fear bho lr i It could have been raised from the floor
Nach b' irde na speach By someone no bigger than a wasp
Tha rudeigin an dn dhomh Something is to happen to me
'S gun cuidicheadh an tgh mi And Heaven help me
Bha' n duine thug ss i The man who unloosed it
Cho lidir ri each" Must be as strong as a horse"
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)