Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Buain A Rainich

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Buain A Rainich
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Finlays" on Capercaillie's album Live In Concert
"Hebridean Hale-Bopp" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
"Buain Na Rainich" on Tannas' album Suilean Dubh
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Tha mi sgth 's mi leam fhn I am weary all alone
Buain na rainich, buain na rainich Cutting the bracken, cutting the bracken
Tha mi sgth 's mi leam fhn I am weary all alone
Buain na rainich daonnan Cutting bracken the whole day
   
'Stric a bha mi fhn 's mo leannan Often was I with my sweetheart
Anns a ghleannan chethar In the misty glens
'G isteachd cisir bhinn an doire Listening to the sweet choir of the grove
Seinn sa' choille dhmhail Singing in the dense woods
   
'S bochd nach robh mi leat a rithist It's a pity that I am not with you again
Sinn a bhitheadh celmhor We would be tuneful
Rachainn leat gu cl na cruinne I would go with you to the ends of the earth
Air bhrr tuinne a'seladh Sailing on the crest of the waves
   
Ciod am feum dhomh a bhith tuireadh What is the point of me being mournful?
D ni tuireadh dhmhsa What will a lament do for me?
'S mi cho fada o gach duine And I am so far from any man
B'urrainn tighinn gam chmhnadh Who could come to my aid