Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Balaich An Iasgaich

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Balaich An Iasgaich
   
Credits: D. Morrison
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
FÓilte gu fearann air balaich an iasgaich Welcome ashore the lads of the fishing
'G iomradh 's a tarraing 's a gearradh a'bhiathaidh Rowing and pulling and cutting the bait
Coma leam leabaidh no cadal no biadh I don't care for bed, sleep or food
Gu faigh mi mo lýon an ˛rdugh Until I get my nets in order
   
Siud agaibh na balaich a sheasadh an cruadal Those were the lads who would stand upright
Sýnt' air a bhallaist gun phealaig mun uachdar Stretched on the ballast without a rug over them
C˛ignear no seisear 's an lethcheann air cluasaig Five or six and their cheek on a pillow
Ulpagan cruaidhe Che˛sain Of hard lumps of Ceosan
   
BÓtaichean Gallach a gearradh an t-sýobain Caithness boats cutting the spray
Beatadh gu cala an agaidh sruthlýonaidh Tacking to port against a flow tide
BÓtaichean biorach aig Nisich is Siaraich Sharp-bowed boats manned by Nessmen and Westsiders
Fada mun iar air R˛naidh Far west of Rona
   
B'fheÓrr leam an leabaidh na gÓbhadh nan tonn I would prefer bed than the danger of the waves
Is plaide mo mhÓthar 's mo lÓmh fo mo cheann And my mother's blanket and my hand under my head
B'fheÓrr na bhith lathadh fo fhasgadh nan crann I'd prefer that than being benumbed under the shelter of the masts
'G Ŕisteachd ri srann nan r˛pan Listening to the hum of the ropes
   
FÓilte gu fearann air balaich an iasgaich Welcome ashore the lads of the fishing
'G iomradh 's a tarraing 's a gearradh a'bhiathaidh Rowing and pulling and cutting the bait
Coma leam leabaidh no cadal no biadh I don't care for bed, sleep or food
Gu faigh mi mo lýon an ˛rdugh Until I get my nets in order