Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Birlinn Ghoraidh Chrobhain

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Birlinn Ghoraidh Chrobhain
   
Credits: D. Johnston
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
H bhan na h bhan h Ho bhan na ho bhan ho
H ho r na h bhan Hi ho ro na hu bhan
H bhan na h bhan h Ho bhan na ho bhan ho
Air Brlinn Ghoraidh Chrbhain On Godfrey Grovan's galley
   
Fichead sonn air cul nan ramh Twenty stalwarts behind the oars
Fichead buile lghmhor Twenty vigorous strokes
Sibhlaidh i mar eun a 'snmh She will travel like a bird swimming
Is soban thonn 'ga sgirsadh And the spindrift of the waves hitting her
   
A'bhrlinn roghail 's i a th'ann 'Tis the Royal Galley
Siubhal-sth 'na gluasad May she have a peaceful passage
Srl is soda rd ri crann Satin and silk banners at mast top
'S i bratach Olaibh Ruaidh i 'Tis the banner of Red Olave
   
Dh'fhg sinn Manainn mr nan trr We left Big Man of the hills
Eirinn a' tighinn dlth dhuinn Ireland coming close to us
Air Ile'n fheir tha sinn an tir We are in pursuit of grassy Islay
Ged dh'ireas tonnan dghorm Although blue-black waves rise