Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Tr Nithean > Ruidhleadh

   
Tr Nithean Ruidhleadh
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Murray & Iain F. Macleod
  a) Ruidhleadh Mo Nighean Donn
b) Thoir A-null Ailean Thugam
c) Bothan A Bh'aig Fionnghuala
   
Appears On: Tr Nithean
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt A-Beul" on Cliar's album Gun Tmh
"Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Causeway
"Ruidhleadh" on Shine's album Sugarcane
b) "Finlay's" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
"Thoir A Nall Ailean Thugam" on Mouth Music's album Seafaring Man
"Puirt A Beul" on Sleas' album Beating Harps
"Cha Tid Fionnlagh A dh'Eige" on Tannas' album Oighreachd
c) "Fionnghuala" on Anna's album Anna
"Fionnghuala" on the Bothy Band's album The Best Of The Bothy Band
"Fionnaghuala" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
"Bothan" on Alyth McCormack's album An Iomall
"Fionnghuala" on Nightnoise's album Shadow Of Time
"Heidi" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
   
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
   
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
   
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
Fairgean mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha thu raoir an cl a' bhearraidh You were behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha thu 'n cl a' ghrraidh You were behind the garden
   
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
'S sheatadh e 'n t-rlar He would set the floor
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
'S sheatadh e 'n t-rlar He would set the floor
   
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Buidhe ruadh air a nighean The girl has yellow-red hair
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Mar a bh 'air a mthair Just like her mother
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Buidhe ruadh air a nighean The girl has yellow-red hair
Ceann ruadh air a nighean The girl has red hair
Mar a bh 'air a mthair Just like her mother
   
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
'S sheatadh e 'n t-rlar He would set the floor
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
'S sheatadh e 'n t-rlar He would set the floor
   
Dmhnall lainn a tighinn Handsome Donald on his way
Mac a' Bhillidh a Uidhist Son of the Bailiff from Uist
Dmhnall lainn a tighinn Handsome Donald on his way
Tighinn air a' luirge __
Dmhnall lainn a tighinn Handsome Donald on his way
Mac a' Bhillidh a Uidhist Son of the Bailiff from Uist
Dmhnall lainn a tighinn Handsome Donald on his way
Tighinn air a' luirge __
   
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
'S sheatadh e 'n t-rlar He would set the floor
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
Ailean thugam, Ailean thugam To me, to me
Thoir a-null Ailean thugam Bring Allan over to me
'S sheatadh e 'n t-rlar He would set the floor
   
'S a gheala nam bothan nam bothan Oh the white one of the bothies
Pe horo bha hin an doicheam Pe horo bha hin an doicheam
'S hala ham do han an doicheam 'S hala ham do han an doicheam
Bothan a bh' aig Fionnghala The bothy that was Fionnghala's
'S a gheala nam bothan nam bothan Oh the white one of the bothies
Pe horo bha hin an doicheam Pe horo bha hin an doicheam
'S hala ham do han an doicheam 'S hala ham do han an doicheam
Bothan a bh' aig Fionnghala The bothy that was Fionnghala's
   
Bheirinn fead air fulmairean I'd knock spots off the fulmars
Bheirinn fead air falmairean I'd knock spots off the hakes
Liuthanan beaga na mara The little lythe of the sea
Bheireamaid greis air an tarrainn We'd spend a while hauling them
Na maireadh na duirgh dhuinn If our hand-lines lasted
   
'S a gheala nam bothan nam bothan Oh the white one of the bothies
Pe horo bha hin an doicheam Pe horo bha hin an doicheam
'S hala ham do han an doicheam 'S hala ham do han an doicheam
Bothan a bh' aig Fionnghala The bothy that was Fionnghala's
'S a gheala nam bothan nam bothan Oh the white one of the bothies
Pe horo bha hin an doicheam Pe horo bha hin an doicheam
'S hala ham do han an doicheam 'S hala ham do han an doicheam
Bothan a bh' aig Fionnghala The bothy that was Fionnghala's
   
Thuirt an gobha fuirichidh mi The blacksmith said, "I'll wait"
'S thuirt an gobha falbhaidh mi The blacksmith said, "I'll go"
Thuirt an gobha ris an othail The blacksmith said, in his confusion
A bh' aig an doras an t-sabhail In the door of the barn
Gu rachadh e a shuirghe That he would go courting
   
'S a gheala nam bothan nam bothan Oh the white one of the bothies
Pe horo bha hin an doicheam Pe horo bha hin an doicheam
'S hala ham do han an doicheam 'S hala ham do han an doicheam
Bothan a bh' aig Fionnghala The bothy that was Fionnghala's
'S a gheala nam bothan nam bothan Oh the white one of the bothies
Pe horo bha hin an doicheam Pe horo bha hin an doicheam
'S hala ham do han an doicheam 'S hala ham do han an doicheam
Bothan a bh' aig Fionnghala The bothy that was Fionnghala's