Celtic Lyrics Corner > Compilations > Ar Cnan 'S Ar Cel > Gur Daor, Gur Daor A Cheannaich Mi

   
Ar Cnan 'S Ar Cel Gur Daor, Gur Daor A Cheannaich Mi
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Murray & Malcolm Jones
   
Appears On: Ar Cnan 'S Ar Cel (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A Fhleasgaich Oig Bi Furachail" on Tannas' album Oighreachd
   

Lyrics: English Translation:
   
Am bruadar ud a chunnaic mi This dream which I've seen
Chan urrainn g' eil e for It surely can't be true
Do chomunn gaoil cha dochuimhnuich mi Your loving company I can't forget
Airson r no n For all the gold or cattle in the world
Ma rinn an snaoim ud sgaoileadh ort If the knot has come undone
De 'n t-saoghal tha mi sgth I'm tired and weary of this life
O's daor, gur daor a cheannaich mi Dearly, very dearly have I bought
'S i cailin an fhuilt mhn The young lass of the smooth hair
   
O 's daor, gur daor a cheannaich mi Dearly, very dearly have I bought
An sonas nach robh buan The joy which didn't last
'N uair bha dil rium dhachaidh When I expected to be home
Chaidh mo thilleadh air a' chuain I was sent back to sea
C riamh a chual' no dh' aithris e Whoever has heard it or spoke of it
No dh' fhairich e cho cruaidh Or felt it so hard
Gun d' rinn fear eile rn thoirt dhut That another man had given you his love
Mus d' dhisg mi s mo shuain Before I woke from my sleep
   
O 's mairg tha 'g earbs' boireannaich He's a poor man who puts his trust in women
Oir 's ainneamh gheibh thu t For you'll seldom get those
Tha dleas ann an leannanachd Who are faithful in love
Is daingeann ann an gaol And steadfast in courtship
Mar 's bidhch 'ad 's ann is caraich iad The more pretty they are, the more wily
'S an aigne mar a' ghaoth With their spirits as light as the wind
Is aotrom, faoin na geallaidhean Light and carefree are the promises
Le 'n aithris iad an gaol Which they give in love
   
A fhleasgaich ig bi furachail Young man, be careful
'S gabh an earal seo bhuam fhin ___
Na taobh ri t bhitheas eireachdail Do not fall for one who is beautiful
Mar a h-aithne dhut a beus But of whose virtue you are unsure
Ma gheibh thu elas aithghearr oirr' ___
'S gur leannan i dhut fhin ___
N ise dhiot an t-amadan ___
Gun eithreachas 'nad dhidh ___
   
Am bruadar ud a chunnaic mi This dream which I've seen
Chan urrainn g' eil e for It surely can't be true
Do chomunn gaoil cha dochuimhnuich mi Your loving company I can't forget
Airson r no n For all the gold or cattle in the world
Ma rinn an snaoim ud sgaoileadh ort If the knot has come undone
De 'n t-saoghal tha mi sgth I'm tired and weary of this life
O's daor, gur daor a cheannaich mi Dearly, very dearly have I bought
'S i cailin an fhuilt mhn The young lass of the smooth hair