Celtic Lyrics Corner > Compilations > Ar Cnan 'S Ar Cel > Puirt A Beul

   
Ar Cnan 'S Ar Cel Puirt A Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy & Wilma Kennedy
  a) Dh'fhalbhainn Sgiobalta Caismeachd
b) A'Mhisg
c) Chuirinn Air a'Phiob E Ruighle
d) Nighean Na Cailliche Port
   
Appears On: Ar Cnan 'S Ar Cel (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
d) "Mo Bh Dhubh Mhr" on James Graham's album Siubhal
   

Lyrics: English Translation:
   
Dh' fhalbhainn sgiobalta, sgiobalta, sgiobalta I would go smartly, smartly, smartly
Dh' fhalbhainn sgiobalta 's gheibhinn air digh I would go smartly and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta choimhead air Iseabail I would go smartly to go and see Isabel
Chuirinn mo bhroigais orm 's gheibhinn ar digh I would put on my best trousers and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta, sgiobalta, sgiobalta I would go smartly, smartly, smartly
Dh' fhalbhainn sgiobalta 's gheibhinn air digh I would go smartly and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta choimhead air Iseabail I would go smartly to go and see Isabel
Chuirinn mo bhroigais orm 's gheibhinn ar digh I would put on my best trousers and get myself ready
   
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Sle, Sle, am boireannach cir Julia, Julia's such a find woman
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Peigi nighean Uilleim a ghabh mi ri m' bhe Peggy, daughter of William I could never accept
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Sle, Sle, am boireannach cir Julia, Julia's such a find woman
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Peigi nighean Uilleim a ghabh mi ri m' bhe Peggy, daughter of William I could never accept
   
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha robh dth dollaidh oirnn We didn't lack for liquor to make us drunk
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha chuir i tuilleadh call oirnn Won't cause us any more loss
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha robh dth dollaidh oirnn We didn't lack for liquor to make us drunk
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha chuir i tuilleadh call oirnn Won't cause us any more loss
   
Shaoghail, a shaoghail duibh Oh world, black world
C chuir an dollaich oirnn? Who made us drunk?
A shaoghail, a shaoghail duibh World, black world
C ghabhadh dall sinn? Who would have us as drunk as we were?
A shaoghail, a shaoghail duibh Oh world, black world
C chuir an dollaich oirnn? Who made us so drunk?
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha chuir i tuilleadh call oirnn Won't cause us any more loss
   
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha robh dth dollaidh oirnn We didn't lack for liquor to make us drunk
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha chuir i tuilleadh call oirnn Won't cause us any more loss
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha robh dth dollaidh oirnn We didn't lack for liquor to make us drunk
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha chuir i tuilleadh call oirnn Won't cause us any more loss
   
Shaoghail, a shaoghail duibh Oh world, black world
C chuir an dollaich oirnn? Who made us drunk?
A shaoghail, a shaoghail duibh World, black world
C ghabhadh dall sinn? Who would have us as drunk as we were?
A shaoghail, a shaoghail duibh Oh world, black world
C chuir an dollaich oirnn? Who made us so drunk?
A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn The spree we had at Christmas
Cha chuir i tuilleadh call oirnn Won't cause us any more loss
   
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Air a' phob, air a' phob e On the pipes, on the pipes
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Mu sheann Dmhnaill Dubhghlas About old Donald Douglas
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Air a' phob, air a' phob e On the pipes, on the pipes
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Mu sheann Dmhnaill Dubhghlas About old Donald Douglas
   
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
Air an fhidhil, air an fhidhil e On the fiddle, on the fiddle
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
'S a rithist air an trumpaidh And repeat it on the jew's harp
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
Air an fhidhil, air an fhidhil e On the fiddle, on the fiddle
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
'S a rithist air an trumpaidh And repeat it on the jew's harp
   
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Air a' phob, air a' phob e On the pipes, on the pipes
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Mu sheann Dmhnaill Dubhghlas About old Donald Douglas
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Air a' phob, air a' phob e On the pipes, on the pipes
Chuirinn air a' phob I'd play it on the pipes
Mu sheann Dmhnaill Dubhghlas About old Donald Douglas
   
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
Air an fhidhil, air an fhidhil e On the fiddle, on the fiddle
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
'S a rithist air an trumpaidh And repeat it on the jew's harp
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
Air an fhidhil, air an fhidhil e On the fiddle, on the fiddle
Chuirinn air an fhidhil I'd play it on the fiddle
'S a rithist air an trumpaidh And repeat it on the jew's harp
   
Nighean na cailliche crotaiche, crbaich The grumpy, hump-backed lame old wife's daughter
Thionndadh i cl is throideadh i rium Would turn her back to me and scold
Bhreabadh i casan mu seach air an lar She would stamp her feet, turn about on the floor
Thionndadh i cl is throideadh i rium She'd turn her back on me and scold
Nighean na cailliche crotaiche, crbaich The grumpy, hump-backed lame old wife's daughter
Thionndadh i cl is throideadh i rium Would turn her back to me and scold
Bhreabadh i casan mu seach air an lar She would stamp her feet, turn about on the floor
Thionndadh i cl is throideadh i rium She'd turn her back on me and scold
   
Thionndadh i claibh, bhreabadh i 'n t-lar She'd turn her back to me and stamp the floor
Thionndadh i claibh 's throideadh i rium She'd turn her back to me and scold me
Thionndadh i claibh, bhreabadh i 'n t-lar She'd turn her back to me and stamp the floor
Thionndadh i claibh 's throideadh i rium She'd turn her back to me and scold me
Thionndadh i claibh, bhreabadh i 'n t-lar She'd turn her back to me and stamp the floor
Thionndadh i claibh 's throideadh i rium She'd turn her back to me and scold me
O nighean na cailliche 's miosa anns an dthaich Oh daughter of the worse old hag in the land
Thionndadh i claibh 's throideadh i rium She'd turn her back to me and scold me